Specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu tj.:

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Do wniosku o przyznaniu stypendium  dla osób niepełnosprawnych student dołącza orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, jednakże nie dłużej niż okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy okres na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem roku akademickiego, na który przyznane zostało stypendium, wypłata stypendium po tym okresie zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia przez studenta nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od końca okresu na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność.
W przypadku nie dostarczenia nowego orzeczenia niewypłacone jeszcze raty stypendium przepadają.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych Komisja Stypendialna przyznaje w różnych wysokościach w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

  1. znaczny, który jest równoznaczny z: całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do  samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub I grupą inwalidów,
  2. umiarkowany, który jest równoznaczny z: całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub II grupą inwalidów,
  3. lekki, który jest równoznaczny z: częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub III grupą inwalidów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (załącznik Nr 7 do Regulaminu).

Więcej informacji:

Regulamin pomocy materialnej

 

Formularze do pobrania konieczne do złożenia przez studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium  dla osób niepełnosprawnych:

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com