Socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane jest na rok akademicki. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Kryterium dochodowe na rok akademicki 2018/2019 będzie podane w późniejszym terminie po uzgodnieniu z Radą Samorządu. Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta.


Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza siedzibą Uczelni, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we Wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Student winien dołączyć do wniosku umowę najmu uwzględniającą wysokość czynszu lub rachunek za wynajem lokalu oraz oświadczenie studenta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego załącznik nr 15 do Regulaminu

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów (wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie) należy składać w terminie:

Formularze do pobrania konieczne do złożenia przez studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego:

Więcej informacji:

Regulamin pomocy materialnej

Do wniosku o stypendium socjalne, socjalne zwiększone należy dołączyć następującą dokumentację o dochodach osiągniętych przez studenta i członków rodziny studenta w roku podatkowym 2017 (obowiązek złożenia dokumentów określonych w pkt. 1,5  – mają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny studenta jak i sam student, niezależnie od uzyskania bądź nie uzyskania danego dochodu – odpowiednio potwierdzone zaświadczeniem lub oświadczeniem), natomiast dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 i 4  składają osoby, które uzyskały odpowiednie dochody w 2017 r. :
1. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego poświadczające wysokość dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w zależności od źródła pozyskania dochodu:

 1. dochody opodatkowane w skali 18 i 32 % – art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym – art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw – art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 5. dochody z prowadzenia zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielnie zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się (nawet jeżeli student lub członek rodziny studenta tego dochodu nie uzyskał).
Zaświadczenie z US powinno zawierać informacje o: dochodzie brutto, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należny podatek – wzór zaświadczenia stanowi wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego załącznik nr 13 do Regulaminu.

2. Zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok kalendarzowy 2017 (zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWIA lub od pracodawcy). To zaświadczenie są zobowiązane złożyć tylko osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za 2017 rok miały wykazany dochód.

Jeżeli student lub członek jego rodziny osiągnął dochód, o którym mowa w pkt. 1, ale nie zostały z tego tytułu odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne może złożyć oświadczenie w tej sprawie.
3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

4. Oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu lub o braku takich dochodów osiąganych przez członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do Regulaminu, (osiągnięte dochody nieopodatkowane dokumentuje się dodatkowo odpowiednim zaświadczeniem).
5. Zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakazy płatnicze o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres składania wniosku. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ogłaszana na podstawie odrębnych przepisów, (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego –   przeciętny  dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3399 zł.)

 • W przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej należy dołączyć umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • W przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną należy dołączyć umowę zawartą w formie aktu notarialnego.

DODATKOWO
– dokumenty poświadczające sytuację rodzinną studenta:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa do 18 roku życia,
 • zaświadczenia o pobieraniu nauki przez członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w wieku 18-26 lat, jeżeli pobierają naukę, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa – w przypadku gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody,
 • zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

– w przypadku przyznanych świadczeń alimentacyjnych:

 1. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
  – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
  – zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.
  – decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej lub zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń wydane przez organ wypłacający świadczenie.
 2. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 4. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

– w przypadku utraty dochodu:

 • dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu.

– w przypadku uzyskania dochodu:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się
  o stypendium – dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany dochodu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty),
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty).

Pozostałe dokumenty potrzebne do udowodnienia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny wykazane są w

Instrukcja dla studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki załącznik nr 9 do Regulaminu

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów (np. po ukończeniu studiów I-go stopnia), za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (załącznik Nr 7 do Regulaminu).PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com