Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

  1. zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i nadal kontynuuje studia,
  2. jest studentem studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że podjął na nich naukę w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia,
  3. w terminie określonym planem studiów zaliczył wszystkie przedmioty i uzyskał wszystkie zaliczenia na danym roku i złożył indeks w dziekanacie celem uzyskania rejestracji.

Średnią ocen będącą między innymi podstawą uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń (łącznie z praktyką zawodową) – z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – uzyskanych w ciągu poprzedniego roku akademickiego. Uzyskaną sumę not dzieli się przez ilość tych not, a uzyskany iloraz stanowi średnią ocen.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta.

  • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia studenta uzyskane wyłącznie w poprzednim roku akademickim.
  • Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za średnią ocen, za każde przedstawione osiągnięcia lub aktywność naukową, artystyczną lub za każdy przedstawiony wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów (zgodnie z załącznikiem nr 12). Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Listy rankingowe tworzone są z podziałem na kierunki. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani na wyżej wymienionej liście rankingowej zgodnie z zasadą, że stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni (wg stanu na dzień 1 październik) i stanowią nie więcej niż 60 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów stypendia socjalne oraz zapomogi.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (załącznik Nr 7 do Regulaminu).

Więcej informacji:

Regulamin pomocy materialnej

Student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów składają studenci:

 

Formularze do pobrania konieczne do złożenia przez studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjętych na I rok studiów.

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com