Zasady korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu

§1
Postanowienia ogólne

1. PWSZ w Tarnobrzegu umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu, zwany dalej „dostępem”.
2. Dostęp jest bezpłatny.
3. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g.
4. Z dostępu może korzystać każdy po zaakceptowaniu niniejszych zasad przy logowaniu się.

§2
Obowiązki PWSZ w Tarnobrzegu

1. PWSZ w Tarnobrzegu dołoży wszelkich starań aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu.
2. PWSZ w Tarnobrzegu zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
3. PWSZ w Tarnobrzegu zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie wynikającym z zastosowanej technologii.
4. Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości do 512 kb/s.

§3
Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania przepisów prawa,
 • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. http://www.netykieta.prv.pl),
 • stosowania się do innych zaleceń PWSZ w Tarnobrzegu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników. W szczególności zabronione są:

 • powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,
 • wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod,
 • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, wysyłanie spamu.

§4
Wyłączenie odpowiedzialności

1. W przypadku naruszenia niniejszych zasad PWSZ w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu.
2. PWSZ w Tarnobrzegu nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
3. PWSZ w Tarnobrzegu nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
 • ujawnienie danych użytkownika;
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

4. PWSZ w Tarnobrzegu nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
5. PWSZ w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

§5
Pomoc techniczna

1. Pomoc techniczna dostępna jest w godzinach pracy, tj. od 730 do 1530od poniedziałku do piątku, pod nr telefonu: 15 8229015 w. 208.
2. Problemy techniczne można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu: 15 8229015 w. 208 lub pocztą elektroniczną na adres: pd@pwsz.tarnobrzeg.pl

§6
Postanowienia końcowe

1. PWSZ w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com