Zapomoga

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spowodowanej:

  1. poważną lub długotrwałą chorobą studenta lub członka jego rodziny, wymagającą zakupu drogich leków
  2. śmiercią członka rodziny – małżonka, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, dziecka,
  3. zdarzeniem losowym – wypadkiem, klęską żywiołową, innym nie przewidzianym zdarzeniem losowym wpływającym w sposób szczególny na sytuację materialną i rodzinną studenta i jego rodziny.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami. Dokumenty potwierdzające zaistniałą przejściowo trudną sytuację studenta są ważne do 6 miesięcy od chwili zaistnienia przyczyny tej sytuacji. Zapomoga może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Więcej informacji:

Regulamin pomocy materialnej

Formularze do pobrania konieczne do złożenia przez studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi: 


 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com