Pielęgniarstwo II stopień

 

Cykl kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia obejmuje 2 lata, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra.

Wyposażenie pracowni dla kierunku PIELĘGNIARSTWO
zobacz galerię

PROGRAM STUDIÓW

Wybrane przedmioty z zakresu nauk społecznych (standardy kształcenia): teorie pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii.

Wybrane przedmioty z zakresu opieki specjalistycznej (standardy kształcenia): nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym psychicznie i jego rodziną.

Wybrane przedmioty z zakresu nauk społecznych: elementy statystyki medycznej, język migowy/alternatywne formy komunikowania się, wybrane zagadnienia seksualności człowieka/edukacja seksualna, gerontologia społeczna, problemy przemocy wobec osób starszych, trening umiejętności, społecznych, coaching w pielęgniarstwie, negocjacje w systemie opieki zdrowotnej, sposoby rozwiązywania konfliktów, zagadnienia prawne w pielęgniarstwie, bioetyka w pielęgniarstwie.

Wybrane przedmioty w zakresie opieki specjalistycznej: psychiatria środowiskowa, problematyka uzależnień w praktyce klinicznej, wybrane zagadnienia z neurochirurgii, epidemiologia i symptomatyka udarów, choroby jamy ustnej u pacjentów z chorobami przewlekłymi, opieka nad dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo kardiologiczne z elementami kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, pielęgniarstwo epidemiologiczne, farmakoterapia i ordynowanie leków w praktyce pielęgniarskiej, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, udział pielęgniarki w farmakoterapii osób starszych, pielęgniarstwo onkologiczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zawód pielęgniarki/ pielęgniarza wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy zgodnej z osiągnięciami  nauki oraz rozwijania nowych umiejętności praktycznych, zgodnych ze sztuką opieki pielęgniarskiej. Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste, dostarczają wiedzę specjalistyczną, rozwijają w zakresie samokształcenia, poszerzają perspektywę zawodową i stwarzają nowe możliwości zawodowe i finansowe1Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie farmakoterapii i ordynowania leków w praktyce pielęgniarskiej.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który m.in.:

  • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
  • w zakresie umiejętności potrafi: rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych; określa standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta; prowadzi badania naukowe w zakresie medycznym i pielęgniarskim; organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej, opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu; opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej, dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się;

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zakres kształcenia praktycznego obejmuje następujące przedmioty: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Dydaktyka medyczna, Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek,  Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą.

 

 

Studiuj bezpłatnie razem z nami !!!

___________

1 Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa to także szansa na wyższe wynagrodzenie (USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych).

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com