Nowy model kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

 

 W dniu 8 lutego 2019 roku na spotkaniu z pracodawcami, przedstawicielami otoczenia biznesu, członkami Rady Wydziału, Programowej, Pracodawców i studentami podsumowano efekty kształcenia studentów kierunku Ekonomia menedżerska, uczestników pilotażowego programu ministerialnego płatnych praktyk zawodowych, który służy rozwojowi nowego modelu kształcenia praktycznego na Uczelni.

  Istotą jego jest kształcenie praktyczne ukierunkowane na potrzeby lokalnego rynku pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i otoczenia biznes.

  Płatne praktyki zawodowe realizowano w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) w Oddziale w Tarnobrzegu pod opieką kluczowego doradcy biznesowego Pani mgr Anny Wach oraz nauczyciela akademickiego Pani dr Joanny Sepioło. W ramach wakacyjnych praktyk w 2018 roku oraz w trakcie semestru zimowego w styczniu 2019 roku studenci mieli możliwość rozszerzyć dotychczasowy program praktyk zawodowych, nabyć nowe umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowym atutem praktyk była możliwość poznania w praktyce funkcjonowania RARR i kreowania zmian w bliskim otoczeniu biznesu. Uczestniczyć w pracach na rzecz wspierania MSP oraz poznać specyfikę działania poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto bezpośrednio uczestniczyć pod opieką pracowników RARR we wdrażaniu założeń nowej koncepcji wsparcia rynku, w ramach projektu ekonomii społecznej ROWES. Dodatkowym atutem praktyk było poznanie bezpośredniego oddziaływania projektu na otoczenie i przedsiębiorców, a przede wszystkim uczestnictwo w procesie tworzenia nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz zarządzaniu zmianami w organizacji.

  31 stycznia 2019 roku zakończono egzaminem projekt pilotażowych ministerialnych płatnych praktyk zawodowych. Komisja egzaminacyjna, pracodawcy, opiekunowie praktyk i Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych bardzo dobrze ocenili, w pełni osiągnięte założone efekty kształcenia przez studentów. Ponadto zwrócono uwagę na dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe, które uzyskano podczas wdrażania projektu ROWES oraz praktyczne doświadczenie niezbędne w nowoczesnym podejściu do zarządzania zasobami i zespołami.

  Resumując, wprowadzone nowe rozwiązania w procesie kształcenia praktycznego pozwalają na dalszą ewaluację programów nauczenia na kierunku Ekonomia menedżerska na studiach licencjackich zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców, otoczenia biznesu oraz zmianami zachodzącymi na lokalnym rynku. Ponadto pozwalają one na implementację dobrych praktyk na innych kierunkach studiów licencjackich Finanse i rachunkowość oraz magisterskich.

  Jednocześnie pragniemy podziękować Panu Mariuszowi Bednarzowi Prezesowi Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnemu za umożliwienie realizacji praktyk zawodowych w Oddziale w Tarnobrzegu.

 Pani mgr Annie Wach, kluczowemu doradcy biznesowemu, dziękujemy za merytoryczną opiekę nad studentami oraz profesjonalne wdrożenie w projekt ekonomii społecznej ROWES. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym podczas codziennych spotkań ze studentami, przedstawienie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami i zespołami oraz pomoc i życzliwość w trakcie przygotowania i realizowania efektów kształcenia, a także włączenie w proces wdrażania projektu ROWES.

  Podziękowania kierujemy również do Pana Profesora Piotra Zawdy, Pani Dyrektor Barbary Kostytry i Pracowników RARR oraz przedsiębiorców za pomoc, konsultacje i wsparcie studentów na wszystkich etapach realizacji praktyk zawodowych i ich rozliczenia.

   Dziękujemy Pani dr Joannie Sepioło za merytoryczna opiekę oraz zaangażowanie w pomoc i profesjonalne zrealizowanie praktyk zawodowych.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dziekan Wydziału i Studenci

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com