Pedagogika

 

 

Studia na kierunku Pedagogika są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

„Pedagogika” to nauka o człowieku, relacjach pomiędzy ludźmi, sztuce bycia z innymi, praktyce wychowywania, pomagania, pomocy w trudnych sytuacjach. To umiejętności, które pozwalają towarzyszyć innym w podróży do dorosłości, w codziennych trudach, zmianie służącej rozwojowi. To także wiedza o sobie samym – szansa na lepsze poznanie swoich mocnych stron i pracę nad własnymi słabościami. Pedagogika to początek dla pracy terapeutycznej, opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej w instytucjach publicznych i niepublicznych, stowarzyszeniach, fundacjach, a także możliwość własnej działalności gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW

„Pedagogika” to kierunek studiów o praktycznym profilu kształcenia. Nowoczesny, odpowiadający współczesnym wyzwaniom w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji program studiów stanowią w większości zajęcia praktyczne oraz 600 godzinna praktyka zawodowa. Autorski program został opracowany wspólnie z pracodawcami – przedstawicielami instytucji działających w obszarze opiekuńczej praktyki kierowanej do rodzin, dzieci  i młodzieży, osób dorosłych i w późnej dorosłości. Pedagogika profil praktyczny to także zdobywanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności niezbędnego dla podejmowania pracy w różnych form opieki zastępczej, placówkach działających na rzecz osób wykluczanych i marginalizowanych, wymagających wsparcia oraz przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

OPIS STUDIÓW

Stopień studiówstudia I stopnia (licencjackie)
Forma studiówstudia stacjonarne, studia niestacjonarne
Profil kształceniastudia o profilu praktycznym
Specjalności• pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
• resocjalizacja
Liczba godzin do realizacji2055, w tym 600 godzin praktyki zawodowej
Liczba pkt ECTS180
Liczba semestrów6
Efekty kształceniaProgram studiów pozwala studentowi osiągnąć:
18 efektów w zakresie wiedzy,
27 efektów z zakresie umiejętności
15 efektów kompetencyjnych
Moduły zajęć ogólnychA Moduł podstawowy
B Moduł pedagogiczno-psychologiczny
Moduły zajęć do wyboru (specjalności}• C Moduł metodyczno-specjalnościowy: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
• C Moduł metodyczno-specjalnościowy: resocjalizacja
Wyboru modułu studenci dokonują na drugim roku studiów.
Liczba przedmiotów42 przedmioty kształcenia
Wybrane przedmioty modułu Ado wyboru: edukacja dla bezpieczeństwa/ wybrane aspekty edukacji zdrowotnej/elementy antropologii społecznej i kulturowej, trening kompetencji emocjonalno-społecznych/warsztat coachingu i relacji interpersonalnych/warsztat - działania skoncentrowane na rozwiązaniach, zajęcia fakultatywne; warsztat neurodydaktyki/ warsztat - przygotowanie studentów do samokształcenia/metodyka pracy umysłowej; warsztat przedsiębiorczości/warsztat kreatywności zawodowej/ warsztat planowania kariery zawodowej
Wybrane przedmioty modułu Bhistoria wychowania i opieki społecznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, pedagogika ogólna i porównawcza z elementami wielokulturowości, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, podstawy psychopatologii, pedagogika opiekuńcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, patologia i profilaktyka społeczna, metodologia nauk pedagogicznych
Wybrane przedmioty modułu C – pedagogika opiekuńcza i praca z rodzinąpolityka społeczna RP, prawne podstawy działalności opiekuńczej, pedagogiczna i psychologiczna diagnoza dziecka, pedagogika i diagnoza rodziny, metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, metodyka pracy z osobą w kryzysie, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i działalności socjoterapeutycznej, warsztat kształcenia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, metodyka organizacji czasu wolnego, metodyka pracy socjalnej, metodyka pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, warsztat arteterapii, seminarium dyplomowe, praktyka
Wybrane przedmioty modułu C – resocjalizacja prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wiktymologia, pedagogika penitencjarna i środki probacji, diagnostyka resocjalizacyjna, metodyka oddziaływań profilaktycznych, metodyka pracy socjalnej i pomocy postpenitencjarnej, metodyka oddziaływań psycho i socjoterapeutycznych, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej i zajęć socjoterapeutycznych, warsztat resocjalizacji przez twórczość, warsztat umiejętności wychowawczych, seminarium dyplomowe, praktyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja, przygotowują do pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi charakteryzującymi się zaburzonym zachowaniem, naruszającymi normy społeczne i prawne, niedostosowanymi społecznie. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą oraz formułowanie zaleceń i wdrażanie projektów służących zmianie zachowania człowieka.

Student w ramach kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną przygotowywany jest do działalności pedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi oraz z rodziną przeżywającą trudności. Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z osobami z deficytami wychowawczymi, przejawiającymi zachowania ryzykowne, zagrożonymi różnego rodzaju uzależnieniami, a także z podopiecznymi którzy, częściowo lub trwale, wymagają pedagogicznego wsparcia.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Pedagogika będzie m.in.:

  1. posługiwał się terminologią stosowaną w pedagogice oraz w naukach pokrewnych,
  2. znał i posługiwał się metodami i technikami pracy z osobami wymagającymi wsparcia i oddziaływań resocjalizacyjnych,
  3. zaznajomiony ze specyfiką funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych,
  4. przygotowany do interpretacji zachowań wychowanków i zjawisk społecznych oraz ich interpretacji,
  5. stosował właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania,
  6. dokonywał analizy własnych działań,
  7. świadomy odpowiedzialności w przyszłej pracy zawodowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy (pracownicy instytucji wychowawczych, pomocowych, resocjalizacyjnych), którzy posiadają bogatą wiedzę i duże doświadczenie zawodowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com