Oferta Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

dwdwdwdwdwdwdw

NOWOŚĆ

Wychowanie do życia w rodzinie

logo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 360

Punkty ECTS: 60

Adresaci

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów, psychologów, socjologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także dla absolwentów innych kierunków studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności 

Tryb naboru
Nabór trwa  do 26-10-2018r.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kopia dowodu osobistego.

 

Przypominamy, że sama rejestracja online nie jest podstawą do przyjęcia na studia podyplomowe. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych.

Koszt: 2500 zł (opłata za semestr 1250) oraz 30 zł za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Uwaga! Istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438
(PKO BP o/Tarnobrzeg)
Tytuł wpłaty:
imię i nazwisko, studia podyplomowe: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi konieczne do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów związanych z systemem punktów i wynosi 60 ECTS. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz zajęć praktycznych (praktyka w  szkołach). Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy końcowej.

Cele kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, poprzez wyposażenie słuchacza studiów podyplomowych w wiedzę metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną, prakseologiczną dotyczącą planowania procesu edukacyjnego oraz w umiejętności komunikacyjne i informacyjne, zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.  2012, poz.131).

Specyfika zajęć Wychowanie do życia w rodzinie zakłada przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu w zakresie merytoryczno – dydaktycznym z uwzględnieniem praktyki.

Program studiów: 
Dydaktyka nauczanego przedmiotu WDŻ (60 godzin), przygotowanie w zakresie merytorycznym (90 godzin), przygotowanie w zakresie pedagogiczno-psychologicznym (150 godzin), doskonalenie umiejętności praktycznych – praktyka zawodowa (60 godzin). 

Wybrane efekty kształcenia

       Słuchacz posiada wiedzę w zakresie :

 1. podstaw  wychowania do życia w rodzinie w aspektach: antropologicznym, etycznym, socjologicznym i prawnym,
 2. na temat biologicznych podstaw rozwoju człowieka, a zwłaszcza z zakresu problematyki seksualności i prokreacji,
 3. o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne (w tym zwłaszcza małżeństwo i rodzinę) i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach,
 4. prawidłowości i zaburzeń procesu komunikacji międzyosobowej.

    Słuchacz posiada umiejętności w zakresie :

 1. dydaktyki nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,
 2. metodycznych podstaw współpracy z dziećmi i rodzicami,
 3. analizy przyczyn i przebiegu oraz prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznie wiążących się z funkcjonowaniem rodziny

Słuchacz posiada kompetencje  w zakresie:

 1. wrażliwości etycznej, odpowiedzialności i refleksyjności, pozwalającej na podejmowanie działań zawodowych,
 2. inicjowania samodzielnej aktywność edukacyjnej w szkołach podstawowych,
 3. diagnozowania, planowania i monitorowania procesu wychowania do życia w rodzinie,
 4. komunikowania i pracy w grupie.

Wykaz przedmiotów:

 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie (50 g.):

Etyka, Antropologiczne podstawy wychowania, Socjologia małżeństwa i rodziny, Prawo rodzinne i opiekuńcze.

 1. Zagadnienia biomedyczne (55 g.):

Zagadnienia ginekologiczno – położnicze, Biologia prokreacji i planowanie rodziny, Choroby przenoszone drogą płciową.

 1. Zagadnienia seksuologiczne( 60 g.):

Wychowanie i edukacja seksualna, Podstawy seksuologii i rozwoju psychoseksualnego człowieka.

 1. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne (65 g.):

Psychologia małżeństwa i rodziny, Trening konstruktywnej komunikacji, Pedagogika rodziny, Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny.

 1. Metodyka i dydaktyka zajęć (55 g.):

Metodyka nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, Metodyczne podstawy współpracy
z rodzicami, Metodyka kształcenia umiejętności wychowawczych.

 1.  Praktyka (60 g.).

 

Przygotowanie pedagogiczne

logo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 380

Punkty ECTS110

Adresat

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, tj.:

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych,
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia,
 • studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w szkole ponadpodstawowej,
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów
  I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Przypominamy, że sama rejestracja on-line nie jest podstawą do przyjęcia na studia podyplomowe. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych.

Koszt: 3900 zł (opłata za semestr: 1300 zł) oraz 30 zł za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Uwaga! Istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Numer konta
29 1020 4913 0000 9202 0011 9438
(PKO BP o/Tarnobrzeg)
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne 
(3 semestry)
(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi konieczne do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów związanych z systemem punktów i wynosi 110 ECTS. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz zajęć praktycznych (praktyka w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych). Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele, średnio
2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy końcowej.

 Cele kształcenia

Celem studiów jest:

 • uzyskanie kwalifikacji i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131)
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Wybrane efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie:

 • pedagogiki ogólnej, szkolnej, społecznej i specjalnej,
 • psychologicznych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży,
 • wybranych zagadnień z teorii wychowania i teorii zawodu nauczyciela,
 • dydaktyki ogólnej.

Słuchacz posiada umiejętności w zakresie:

 • realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela,
 • znajomości metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego,
 • tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych,
 • tworzenia autorskich programów wychowawczych.

Słuchacz w zakresie kompetencji posiada umiejętności do:

 • planowania i prowadzenia zajęć z uczniami,
 • planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami,
 • podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych.

Wykaz przedmiotów

 1. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (95 godzin): Pedagogika ogólna, Pedagogika społeczna, Pedagogika specjalna, Psychologia społeczna, Wybrane zagadnienia z teorii wychowania, Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkole (95 godzin): Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej, Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży szkolnej (szkoła ponadpodstawowa), Pedagogika uczniów z trudnościami w uczeniu się (szkoła podstawowa), Pedagogika uczniów z trudnościami w uczeniu się (szkoła ponadpodstawowa).
 2. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym: Podstawy dydaktyki (75 godzin) Dydaktyka ogólna, Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela, Emisja głosu, Metodyka specjalna, Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, Technologie informacyjne w pracy nauczyciela. Dydaktyka przedmiotowa w szkole (85 godzin): Metodyka zajęć
  w czasie wolnym w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, Metodyka przedmiotowa w szkole podstawowej, Metodyka przedmiotowa w szkole ponadpodstawowej, Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela.
 3. Przygotowanie pracy dyplomowej (30 godzin): Seminarium dyplomowe.
 4. Praktyki studenckie (150 godzin): Praktyki w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - II semestralne

logo

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 370

Punkty ECTS: 60

 

Adresaci:
Studia skierowane są do  nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów, psychologów, socjologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla absolwentów innych kierunków studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 

Program studiów 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin), metodyka specjalna (110 godzin); doskonalenie umiejętności praktycznych – praktyka zawodowa (120 godzin). 

Tryb naboru
Nabór trwa 

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Przypominamy, że sama rejestracja online, bez dostarczenia do Dziekanatu kompletu wymaganych dokumentów, nie jest podstawa do przyjęcia na studia podyplomowe.

Koszt: 2500 zł (opłata za semestr: 1250 zł) oraz 30 zł za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Uwaga! W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Numer konta
29 1020 4913 0000 9202 0011 9438
(PKO BP o/Tarnobrzeg)
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (2 sem.)
(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych (praktyka, zajęcia w terenie). Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy końcowej.

Cele kształcenia

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie edukacji rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności:

 1. uzyskanie wiedzy służącej organizacji działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania specjalnych potrzeb podopiecznych oraz projektowania i sposobów realizacji zadań wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych służących organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wybrane efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę na temat:

– etiologii i fenomenologii niepełnosprawności intelektualnej,
– specjalnych potrzeb i specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– organizowania procesu edukacyjnego i rehabilitacyjnego wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Słuchacz w zakresie umiejętności:

– potrafi oceniać przydatność typowych i specjalnych metod i form pracy pedagogicznej dla organizacji działań wobec dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– potrafi diagnozować potrzeby podopiecznych oraz organizować działania z wykorzystaniem IPET.

Słuchacz w zakresie kompetencji:

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i wyraża gotowość do dalszego kształcenia,
– jest świadomy etycznego wymiaru działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym konieczności dostosowywania działań do indywidualnych możliwości i potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykaz przedmiotów

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin): Pedagogika specjalna, Psychologia kliniczna i psychopatologia, Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Kształcenie integracyjne i inkluzyjne, Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i rewalidacyjne, Seminarium dyplomowe;
 2. Metodyka specjalna (110 godzin):, Metodyka kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej (I i II etap edukacji), Edukacja i rehabilitacja osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach podstawowych, Metodyka kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ponadpodstawowych, Metodyka pracy wychowawczej w internacie, Rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Teatroterapia, Terapia zajęciowa;
 3. Doskonalenie umiejętności praktycznych (120 godzin): praktyka

 

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera - II semestralne

logo

EDUKACJA I TERAPIA DZIECI  I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI AUTYSTYCZNYMI, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 370

Punkty ECTS: 60

Adresat

Studia adresowane są do nauczycieli i absolwentów wyższych studiów pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu.

Program studiów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin), metodyka specjalna (110 godzin); doskonalenie umiejętności praktycznych – praktyka zawodowa (120 godzin). 

Nabór trwa 
Nabór trwa do 26-10-2018r.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Przypominamy, że sama rejestracja online, bez dostarczenia do Dziekanatu kompletu wymaganych dokumentów, nie jest podstawa do przyjęcia na studia podyplomowe.

Koszt: 2800 zł (opłata za semestr: 1400 zł) oraz 30 zł za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Uwaga! W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Numer konta
29 1020 4913 0000 9202 0011 9438
(PKO BP o/Tarnobrzeg)
Tytuł wpłaty:
imię i nazwisko, studia podyplomowe: Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych (praktyka, zajęcia w terenie) oraz z wykorzystaniem platformy Moodle. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy końcowej.

Cele kształcenia

Celem studiów jest rozwój kompetencji zawodowych słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z autyzmem na poziomie wczesnego rozwoju i edukacji szkolnej, a w szczególności:

 1. Uzyskanie ogólnej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, z zakresu psychiatrii dziecięcej oraz prawnej jako podstawy dla zrozumienia funkcjonowania dziecka z zaburzeniami autystycznymi,
  w tym z Zespołem Aspergera oraz wiedzy metodycznej, służącej podejmowaniu działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.
 2. Rozwijanie umiejętności w zakresie wstępnego diagnozowania zaburzeń autystycznych, w tym Zespołu Aspergera oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne.
 3. Rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych dla podejmowania działań edukacyjnych i terapeutycznych wobec dziecka z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera.

Wybrane efekty kształcenia

Po zakończeniu kształcenia Słuchacz posiada wiedzę na temat:

– prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju człowieka, zarówno w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym, jak i społecznym,

– zaburzeń w rozwoju i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym wybranych metod diagnozowania rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposobów poznawania podstawowych środowisk wychowawczych (szkoła i rodzina), jako podstawy dla organizowania wsparcia i procesu edukacyjnego i terapeutycznego,

– zaburzeń autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera oraz funkcjonowania społecznego osób ze spektrum autyzmu.

Wykaz przedmiotów

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (140 godzin): Podstawy psychologii rozwojowej dziecka, Elementy psychologii klinicznej dziecka, Elementy psychiatrii dziecięcej, Prawne podstawy pomocy rodzinie z problemem autyzmu, Podstawy pedagogiki specjalnej, Organizacja specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera  i innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju, Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychiatryczna), Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychologiczna), Diagnoza funkcjonalna dziecka autystycznego (pedagogiczna), Diagnoza wczesnego rozwoju dziecka, Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka, Diagnoza funkcjonowania rodziny jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego, Praca z rodziną z problemem autyzmu, Wczesna interwencja poprzez wychowanie i zabawę, Edukacja dzieci autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera ku dorosłości, Seminarium dyplomowe;
 2. Metodyka specjalna (110 godzin): Metody terapii zaburzeń autystycznych, Metodyka nauczania
  i wychowania osób z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w edukacji szkolnej i dokumentowanie pracy terapeutycznej, Metody komunikacji alternatywnej, Trening umiejętności społecznych, Trening umysłu i zdolności poznawczych ucznia, Biofeedbeck, Arteterapia, Stymulowanie zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna, Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju,
 3. Doskonalenie umiejętności praktycznych (120 godzin): praktyka.
Doradztwo zawodowe

logo

DORADZTWO ZAWODOWE

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 350

Odpłatności za semestr: 1350 zł 

Tryb naboru 
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Adresaci

Studia adresowane są dla nauczycieli i absolwentów wyższych studiów pedagogicznych oraz psychologów i innych osób zainteresowanych świadczeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej.

Program studiów 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i prawne doradztwa zawodowego (180 godzin), metodyka doradztwa zawodowego (110 godzin); doskonalenie umiejętności praktycznych – praktyka zawodowa (60 godzin) 

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego, w tym w szczególności:
– kształtowania podstaw teoretycznych i zrozumienia istoty poradnictwa zawodowego;

– doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;

– świadomego przyjęcia norm postępowania w pracy doradcy zawodowego.

Efekty kształcenia

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu orazz wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

 Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta:

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe DZ-02

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr” lub „II semestr”).

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych  z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego, w tym w szczególności:
kształtowania podstaw teoretycznych i zrozumienia istoty poradnictwa zawodowego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, świadomego przyjęcia norm postępowania w pracy doradcy zawodowego.

Resocjalizacja i socjoterapia

logo

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 380

Odpłatności za semestr: 1400 zł 

Tryb naboru
Nabór trwa 

Adresaci

Studia adresowane są dla nauczycieli i absolwentów wyższych studiów pedagogicznych oraz psychologów i innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania patologiom społecznym, a także pracy wychowawczej, profilaktycznej, socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia w zachowaniu. 

Program studiów 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (150 godzin), metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych (110 godzin), doskonalenie umiejętności praktycznych – praktyka zawodowa (120 godzin)

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej

logo

AKTYWIZACJA I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

Adresaci

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, pracowników urzędów gmin, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego oraz wszystkich osób zainteresowanych mobilizowaniem lokalnego potencjału i kształtowaniem aktywnych postaw wśród społeczności lokalnych.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do roli lidera ożywiającego społeczność lokalną.

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do pobudzania aktywności jednostek i grup, uruchomiania lokalnego potencjału poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy środowiskowej, animacyjnej i edukacyjnej.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz   z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł. Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko, studia podyplomowe „Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej”

(z dopiskiem odpowiedni: „I semestr”, „II semestr” )

 

 

Animacja społeczno-kulturowa

logo

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA

Adresaci

Studia podyplomowe Animacja społeczno-kulturalna skierowane są do absolwentów szkół wyższych, osób otwartych na aktywność społeczną, chętnych do  realizowania  w obszarze społeczności lokalnej zadań animacyjnych w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do roli lidera ożywiającego społeczność lokalną.

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do pobudzania aktywności jednostek i grup, uruchomiania lokalnego potencjału poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy środowiskowej, animacyjnej i edukacyjnej.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu orazz wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy –pobierz w formacie (pdf.)  ,odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł. Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko, studia podyplomowe „Animacja społeczno-kulturalna”

(z dopiskiem odpowiedni: „I semestr”, „II semestr”)

 

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do pobudzania aktywności jednostek i grup, uruchomiania lokalnego potencjału poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy środowiskowej, animacyjnej i edukacyjnej.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do roli lidera ożywiającego społeczność lokalną.

Asystentura rodziny

logo

ASYSTENTURA RODZINY

Adresaci

Studia kierowane są do  pedagogów, psychologów i socjologów, osób z przygotowaniem pedagogicznym (nauczycieli), przedstawicieli organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracowników samorządowych oraz wszystkich tych,  którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o sposobach wspierania rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w kryzysie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z rodziną przejawiającą trudności.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i pomocy społecznej, wczesnej interwencji, negocjacji i mediacji,  oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego rodziny;
 2. potrafi analizować przyczyny i skutki dysfunkcji rodziny oraz diagnozować potrzeby jednostek i rodzin, a także organizować wczesną interwencję i działania długofalowe przy współudziale różnych specjalistów;
 3. ma świadomość znaczenia podejmowania działań w celu rozwiązywania problemów rodzin.

Organizacja kształcenia

Studia trwają 3 semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego (90 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3300 zł (1100 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: ASYSTENTURA RODZINY

imię i nazwisko, studia podyplomowe: (z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. posiada podstawową wiedzę z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i pomocy społecznej, wczesnej interwencji, negocjacji i mediacji,  oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego rodziny;

2. potrafi analizować przyczyny i skutki dysfunkcji rodziny oraz diagnozować potrzeby jednostek i rodzin, a także organizować wczesną interwencję i działania długofalowe przy współudziale różnych specjalistów;

3. ma świadomość znaczenia podejmowania działań w celu rozwiązywania problemów rodzin.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z rodziną przejawiającą trudności.

Bezpieczeństwo informacji

logo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Adresaci

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informacji” kierowane są do osób zajmujących się bądź planujących pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Cel kształcenia

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie:

 • bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych;
 • kontrolowania poprawności stosowania procedur, dotyczących ochrony danych osobowych przez osoby upoważnione;
 • oceny istniejących procedur oraz wdrażania poprawek do niezgodności pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych;
 • sporządzania raportów oraz współpracy z biurami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa danych;
 • modyfikacji oraz wdrażania systemu ochrony danych;
 • tworzenia i aktualizacji dokumentacji oraz procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.

Efekty kształcenia

Słuchacze nabywają niezbędną nowoczesną wiedzę dotyczącą bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia m.in. w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa fizycznego informacji
 • prowadzenia Dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostce
 • audytu bezpieczeństwa w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 27001
 • zarządzania ryzykiem przetwarzania informacji zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 27005
 • zapewnienia interoperacyjności informacji.

Słuchacze zdobędą również praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności
 • organizacji pionu ochrony bezpieczeństwa informacji
 • konstrukcji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 27001 oraz zarządzania ryzykiem zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 27005
 • efektywnego administrowania powierzonymi informacjami oraz odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach ciągłości działania zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 24762.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Łączna liczba 220 godzin. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS . Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.)  , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3800 zł (1900 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% opłaty za studia, ze strony PUP w Tarnobrzegu dla osób powyżej 45 roku życia, jeżeli pracodawca skieruje taką osobę na studia podyplomowe i złoży stosowny wniosek w PUP w Tarnobrzegu.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

Bezpieczeństwo publiczne

logo

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób (absolwentów szkół wyższych) zainteresowanych działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi i prewencyjnymi w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na diagnozowanie niekorzystnych zjawisk społecznych, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz konieczne do podejmowania działań zaradczych i naprawczych.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

 Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

 Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł. Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko, studia podyplomowe „Bezpieczeństwo publiczne”

(z dopiskiem odpowiedni: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na diagnozowanie niekorzystnych zjawisk społecznych, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz podejmowania działań zaradczych i naprawczych.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Formułowanie wniosków i propozycji poprawiających bezpieczeństwo.

Biblioterapia

logo

BIBLIOTERAPIA

Adresaci

Na studia podyplomowe z zakresu Biblioterapii zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, opiekunów osób starszych oraz inne osoby gotowe poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest rozwój kompetencji słuchaczy w zakresie stosowania słowa mówionego i pisanego w terapii zaburzeń emocjonalnych oraz w programach wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Efekty kształcenia

Program studiów uwzględnia treści psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne oraz z kultury języka. Absolwenci studiów podyplomowych:

 1. są zapoznani z teoretycznymi podstawami biblioterapii, na podbudowie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej;
 2. potrafią wykorzystywać techniki biblioterapeutyczne, budować programy  i scenariusze zajęć oraz organizować proces terapeutyczny;
 3. posiadają kompetencje społeczne w zakresie porozumiewania się za pomocą słowa mówionego i pisanego oraz są świadomi terapeutycznego znaczenia literatury.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: BIBLIOTERAPIA

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program studiów uwzględnia treści psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne oraz z kultury języka. Absolwenci studiów podyplomowych:

 1. są zapoznani z teoretycznymi podstawami biblioterapii, na podbudowie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej;
 2. potrafią wykorzystywać techniki biblioterapeutyczne, budować programy i scenariusze zajęć oraz organizować proces terapeutyczny;
 3. posiadają kompetencje społeczne w zakresie porozumiewania się za pomocą słowa mówionego i pisanego oraz są świadomi terapeutycznego znaczenia literatury.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest rozwój kompetencji słuchaczy w zakresie zastosowania słowa mówionego i pisanego w terapii zaburzeń emocjonalnych oraz w programach wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Diagnoza dziecka i jego rodziny

logo

DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY

Logopedia

logo

LOGOPEDIA

Adresaci

Studia kierowane są do pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, psychologów, filologów z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik badania foniatrycznego lub logopedycznego.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności z zakresu terapii zaburzeń mowy.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. zdobył podstawową wiedzę z dziedziny logopedii, psychologii, pedagogiki, lingwistyki, anatomii i fizjologii narządu mowy oraz o etapach rozwoju mowy dziecka, objawach  i przyczynach zaburzeń mowy;
 2. posiada umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy i ich terapii oraz rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 3. jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań logopedycznych oraz jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Organizacja kształcenia

Studia trwają 4 semestry (700 godzin), w tym 100 godzin praktyki w gabinecie terapii logopedycznej, poradniach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych. Studia realizowane są  trybie niestacjonarnym i uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego     (120 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz     z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 5800 zł (1450 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: LOGOPEDIA

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”, „IV semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. zdobył podstawową wiedzę z dziedziny logopedii, psychologii, pedagogiki, lingwistyki, anatomii i fizjologii narządu mowy oraz o etapach rozwoju mowy dziecka, objawach  i przyczynach zaburzeń mowy;

2. posiada umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy i ich terapii oraz rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami;

3. jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań logopedycznych oraz jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

 

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności z zakresu terapii zaburzeń mowy.

Mediacje i negocjacje

logo

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Adresaci

Umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji są niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu, między innymi, takich zawodów jak: kadra zarządzająca, działacze związkowi, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy banków i działów windykacyjnych, pracownicy oświaty, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.  Oferta kierowana jest do wymienionych grup oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Efekty kształcenia

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, zarządzania, komunikacji interpersonalnej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Efektami kształcenia są:

 1. podstawowa wiedza dotycząca zagadnień psychologicznych, pedagogicznych oraz z innych obszarów, konieczna dla podejmowania czynności negocjacyjnych i mediacyjnych;
 2. praktyczne umiejętności, pozwalające na inicjowanie działań służących rozwiązywaniu konfliktów i ustanawianiu warunków porozumienia, bycia negocjatorem i mediatorem  w sytuacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych, radzenia sobie ze stresem;
 3. świadomego rozumienia konfliktu jako naturalnego zjawiska i akceptowaniu go jako naturalnego źródła postępu i rozwoju.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: MEDIACJE I NEGOCJACJE  

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, zarządzania, komunikacji interpersonalnej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Efektami kształcenia są:

1. podstawowa wiedza dotycząca zagadnień psychologicznych, pedagogicznych oraz z innych obszarów, konieczna dla podejmowania czynności negocjacyjnych i mediacyjnych;

2. praktyczne umiejętności, pozwalające na inicjowanie działań służących rozwiązywaniu konfliktów i ustanawiania warunków porozumienia, bycia negocjatorem i mediatorem  w sytuacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych, radzenia sobie ze stresem;

3. świadomego rozumienia konfliktu jako naturalnego zjawiska i akceptowaniu go jako naturalnego źródła postępu i rozwoju.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Nauczyciel domowy

logo

NAUCZYCIEL DOMOWY

Adresaci

Studia kierowane są do nauczycieli i pedagogów pragnących rozpocząć prywatną działalność edukacyjną, posiadających przygotowanie do nauczania przedmiotu i/lubi prowadzenia działalności pedagogicznej (absolwenci pedagogiki), w tym wspierania ucznia w jego rozwoju.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem w warunkach domowych, diagnozowania jego specyficznych potrzeb edukacyjnych, wyrównywania braków dydaktycznych i wychowawczych oraz rozpoznawania zaburzeń zachowania, a także do prowadzenia pedagogizacji rodziców/opiekunów. Słuchacz zostanie wyposażony również  w wiedzę na temat tworzenia własnego miejsca pracy.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki ogólnej, psychologii, prawa, zarządzania i organizacji (zakładanie i prowadzenie własnej firmy), reklamy i promocji, uzależnień, resocjalizacji, diagnozowania pedagogicznego i zaburzeń zachowania, wspierania ucznia w rozwoju oraz współpracy z rodzicami;
 2. potrafi identyfikować problemy ucznia i wysuwać propozycje ich rozwiązań;
 3. myśli w sposób przedsiębiorczy i jest świadomy etycznych zasad w pracy edukacyjnej.

Organizacja kształcenia

Studia trwają 2 semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów  uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: NAUCZYCIEL DOMOWY

imię i nazwisko, studia podyplomowe: (z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki ogólnej, psychologii, prawa, zarządzania i organizacji (zakładanie i prowadzenie własnej firmy), reklamy i promocji, uzależnień, resocjalizacji, diagnozowania pedagogicznego i zaburzeń zachowania, wspierania ucznia w rozwoju i jego rodziny oraz współpracy z rodzicami;

2. potrafi identyfikować problemy ucznia i wysuwać propozycje ich rozwiązań;

3. myśli w sposób przedsiębiorczy i jest świadomy etycznych zasad w pracy edukacyjnej.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem w warunkach domowych, diagnozowania jego specyficznych potrzeb edukacyjnych, wyrównywania braków dydaktycznych i wychowawczych oraz rozpoznawania zaburzeń zachowania, a także do  prowadzenia pedagogizacji rodziców/opiekunów. Słuchacz zostanie wyposażony również  w wiedzę na temat tworzenia własnego miejsca pracy.

Praca z osobami starszymi

logo

PRACA Z OSOBAMI STARSZYMI

Adresaci

Studia kierowane są do pedagogów i nauczycieli, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami starszymi lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, opiekunów osób starszych, pielęgniarek opieki środowiskowej i długoterminowej, a także animatorów czasu wolnego i samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób starszych  w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, w tym świadczenia wsparcia i pomocy oraz zagospodarowywania czasu wolnego tej grupy osób.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu gerontologii społecznej, chorób wieku starczego, pedagogiki starości, psychologii, tanatologii, prawa, organizacji i zarządzania, pomocy społecznej oraz sposobów organizowania czasu wolnego ludzi starszych;
 2. analizuje przyczyny i przebieg wybranych sytuacji, procesów i zjawisk społecznych, związanych z problemem starzenia się społeczeństw oraz diagnozuje potrzeby i projektuje działania na rzecz osób starszych;
 3. rozumie znaczenie tworzenia projektów społecznych służących poprawie jakości życia seniorów oraz myśli w sposób przedsiębiorczy.

Organizacja kształcenia

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (90 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3300 zł (1100 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: PRACA Z OSOBAMI STARSZYMI

imię i nazwisko, studia podyplomowe: (z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. posiada podstawową wiedzę z zakresu gerontologii społecznej, chorób wieku starczego, pedagogiki starości, psychologii, tanatologii, prawa, organizacji i zarządzania, pomocy społecznej oraz sposobów organizowania czasu wolnego ludzi starszych;

2. analizuje przyczyny i przebieg wybranych sytuacji, procesów i zjawisk społecznych, związanych z problemem starzenia się społeczeństw oraz diagnozuje potrzeby i projektuje działania na rzecz osób starszych;

3. rozumie znaczenie tworzenia projektów społecznych służących poprawie jakości życia seniorów oraz myśli w sposób przedsiębiorczy.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, w tym świadczenia wsparcia i pomocy oraz zagospodarowywania czasu wolnego tej grupy osób.

Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

logo

PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZINAMI

Adresaci

Studia kierowane są do pedagogów, psychologów, socjologów, osób z przygotowaniem pedagogicznym (nauczycieli), pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami  z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, pielęgniarek, a także samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, w tym do świadczenia wsparcia i pomocy oraz do podejmowania działań edukacyjnych, z zakresu integracji społecznej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń zdrowia psychicznego, uzależnień, pedagogiki, psychologii, prawa, pomocy społecznej oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
 2. identyfikuje problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz projektuje działania opiekuńcze i pomocowe, edukacyjne i profilaktyczne, odpowiadające potrzebom jednostki i grup społecznych;
 3. okazuje szacunek wobec klienta instytucji pomocowych oraz ma świadomość konieczności tworzenia projektów społecznych służących poprawie jakości funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie oraz szeroko rozumianej integracji społecznej.

Organizacja kształcenia

Studia trwają 3 semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (90 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3300 zł (1100 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

imię i nazwisko, studia podyplomowe: (z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. posiada podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń zdrowia psychicznego, uzależnień, pedagogiki, psychologii, prawa, pomocy społecznej oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

2. identyfikuje problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz projektuje działania opiekuńcze, pomoce, profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki i grup społecznych;

3. okazuje szacunek wobec klienta instytucji pomocowych oraz ma świadomość konieczności tworzenia projektów społecznych służących poprawie jakości funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie oraz szeroko rozumianej integracji społecznej.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, w tym do świadczenia wsparcia i pomocy oraz do podejmowania działań edukacyjnych, z zakresu integracji społecznej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Praca z rodziną z problemem przemocy

logo

PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMAMI PRZEMOCY

Adresaci

Studia kierowane są do pracowników socjalnych, policjantów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, przedstawicieli organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracowników samorządowych, oraz wszystkich tych, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z rodziną z problemem przemocy oraz organizowania wsparcia dla ofiar przemocy domowej w środowisku lokalnym.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów:

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu uzależnień, wiktymologii, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej, wczesnej interwencji oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego ofiar przemocy rodzinnej oraz terapii jej sprawców;
 2. potrafi analizować przyczyny i skutki zjawiska przemocy domowej oraz diagnozować potrzeby jednostek i rodzin,  a także organizować wczesną interwencję i wspierające działania długofalowe przy współudziale różnych specjalistów;
 3. ma świadomość znaczenia podejmowania działań w celu rozwiązywania problemów rodzin z problemem przemocy.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY

imię i nazwisko, studia podyplomowe: (z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów.:

1. posiada podstawową wiedzę z zakresu uzależnień, wiktymologii, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej, wczesnej interwencji oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego ofiar przemocy rodzinnej;

2. potrafi analizować przyczyny i skutki zjawiska przemocy domowej oraz diagnozować potrzeby jednostek i rodzin,  a także organizować wczesną interwencję i wspierające działania długofalowe przy współudziale różnych specjalistów;

3. ma świadomość znaczenia podejmowania działań w celu rozwiązywania problemów rodzin.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z rodziną z problemem przemocy oraz organizowania wsparcia dla ofiar przemocy w środowisku lokalnym.

Psychoonkologia

logo

PSYCHOONKOLOGIA

Adresaci

Studia kierowane są do personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów), psychologów, pedagogów i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (np. nauczycieli), osób duchownych, opiekunów osób starszych, pracowników hospicjów oraz osób pracujących z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w kontakcie indywidualnym z osobami chorymi na choroby nowotworowe oraz ich rodzinami.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru nauk społecznych potrzebne na wszystkich etapach leczenia i  rekonwalescencji osób chorych onkologicznie (dzieci, młodzież, dorośli, osoby w późnej dorosłości);

2. posiada umiejętność walki ze stresem i ochroną własnych zasobów psychicznych;

 1. jest świadomy odpowiedzialności i etycznych zasad pracy z osobami w trudnej życiowo sytuacji.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry (250 godzin) i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3000 zł (1500 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: PSYCHOONKOLOGIA

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru nauk społecznych potrzebne na wszystkich etapach leczenia i rekonwalescencji osób chorych onkologicznie (dzieci, młodzież, dorośli, osoby w późnej dorosłości);

2.posiada umiejętność walki ze stresem i ochroną własnych zasobów psychicznych;

3. jest świadomy odpowiedzialności i etycznych zasad pracy z osobami w trudnej życiowo sytuacji.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w kontakcie indywidualnym z osobami chorymi na choroby nowotworowe oraz ich rodzinami.

System bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej

logo

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adresaci

Studia podyplomowe „System bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej” kierowane są do osób planujących lub pełniących służbę i pracę w różnych organach stojących na straży bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w tym: policji, straży, inspekcjach, organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych.

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa, jak również poznanie przez nich organizacji i mechanizmów funkcjonowania, wzajemnej zależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ponadto absolwenci mają nabyć praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom, planowania, wdrażania i zarządzania systemami bezpieczeństwa, do kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia – w tym do organizacji i kierowania działaniami służb i organów.

Efekty kształcenia

Słuchacze nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • podejmowania decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
 • umiejętnego wykorzystywania optymalnych technik organizacji i pracy w sytuacjach wyjątkowych,
 • organizowania najbardziej sprawnych i skutecznych mechanizmów decyzyjnych,
 • zarządzania sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia o charakterze terrorystycznym itp.),
 • skutecznego działania w grupie, kierowania zespołami opartymi na zrozumieniu zmiennych uwarunkowań społecznych, psychologicznych, ekonomicznych i innych,
 • przeprowadzania symulacji przy planowaniu działań i rozwiązywaniu trudnych problemów i zagadnień.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Łączna liczba 236 godzin. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS . Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.)  , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3900 zł (1950 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% opłaty za studia, ze strony PUP w Tarnobrzegu dla osób powyżej 45 roku życia, jeżeli pracodawca skieruje taką osobę na studia podyplomowe i złoży stosowny wniosek w PUP w Tarnobrzegu.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

Terapia pedagogiczna

logo

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów  kierunków nauczycielskich i pedagogicznych, w tym: nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Cel kształcenia

Celem ogólnym studiów jest kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Efekty kształcenia

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomocne przy rozpoznawaniu zaburzeń rozwojowych, prowadzenia wstępnej diagnozy dysleksji, rozpoznawania potrzeb psychofizycznych dzieci, programowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych, projektowania zajęć korygujących trudności emocjonalne dzieci, organizowania wstępnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Organizacja kształcenia

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (90 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 3300 zł. Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko, studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”

(z dopiskiem odpowiedni: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomocne przy rozpoznawaniu zaburzeń rozwojowych, prowadzenia wstępnej diagnozy dysleksji, rozpoznawania potrzeb psychofizycznych dzieci, programowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych, projektowania zajęć korygujących trudności emocjonalne dzieci, organizowania wstępnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem ogólnym studiów jest kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Terapia zajęciowa

logo

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Adresat

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów zajęciowych oraz innych osób, które pracują bądź podejmą pracę z osobami wymagającymi wsparcia, opieki i terapii, posiadającymi dyplom ukończenia studiów wyższych.

Celem

Studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji terapeuty zajęciowego, uzupełnienie wykształcenia zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi; poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie: doboru metod, form, środków do pracy z osobami o specjalnych potrzebach, w tym planowania terapeutycznej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego, poszczególnym przedmiotom przypisano określone wartości punktowe (ECTS) zgodnie z obowiązującymi zasadami. Łączna liczba punktów ECTS – 90, łączna liczba godzin – 350.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w programie kształcenia oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy, a także odbycie praktyk zawodowych wymiarze …

Efekty kształcenia dla programu kształcenia zostały wytypowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych dla praktycznego profilu kształcenia i obejmują:

 1. w zakresie wiedzy – 7 efektów,
 2. w zakresie umiejetności – 9 efektów
 3. w zakresie kompetencji społecznych – 4 efekty.
Wczesne wspomaganie rozwoju

logo

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, zwłaszcza kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, psychologia oraz innych osób o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (DZ.U. nr 23, poz. 133). .

Cel kształcenia

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym przejawiającego dysfunkcje w obszarze rozwoju psychomotorycznego, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy czy niepełnosprawności intelektualnej.

Efekty kształcenia

Podstawą prawną dla prowadzonych studiów jest rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (DZ.U. nr 23, poz. 133). Określa ono warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności utrudniającej podjęcie nauki szkolnej oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie. Absolwent studiów podyplomowych charakteryzować się będzie:

 1. przygotowaniem teoretycznym pozwalającym na diagnozowanie oraz planowanie procesu terapeutycznego  dziecka przejawiającego dysfunkcje rozwojowe;
 2. umiejętnością diagnozowania indywidualnych potrzeb dziecka,  a także ograniczeń i możliwości środowiska życia w zakresie jego wspomagania;
 3. praktyczną wiedzą metodyczną o kompleksowym procesie rehabilitacji dziecka, w tym dotyczącą: organizowania zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych, opracowywania sfer bliższego i dalszego rozwoju, formach i instytucjach pomocy, metodach współpracy z rodzicami dziecka;
 4. świadomością etycznej odpowiedzialności za rozwój małego dziecka.

Organizacja kształcenia

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 90 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 4200 zł (1400 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”, „III semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomocne przy rozpoznawaniu zaburzeń rozwojowych, prowadzenia wstępnej diagnozy dysleksji, rozpoznawania potrzeb psychofizycznych dzieci, programowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych, projektowania zajęć korygujących trudności emocjonalne dzieci, organizowania wstępnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym przejawiającego dysfunkcje w obszarze rozwoju motorycznego, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy czy niepełnosprawności intelektualnej.

Zarządzanie oświatą

logo

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Adresaci

Oferta skierowana jest do pracowników administracji oświatowej, pracowników samorządu terytorialnego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób planujących zajmować wymienione wyżej stanowiska. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowej, zgodnie  z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek oświatowych (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z póź. zm.). Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej oświatowej kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 1. zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych podstawach organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. potrafi skutecznie planować pracę placówek oświatowych, organizować współpracę ze środowiskiem lokalnym, planować ekonomiczne funkcjonowanie i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania placówki, skutecznie komunikować się  z otoczeniem;
 3. posiada świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym praktyki kierownicze w liczbie 30 godz. Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.) , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2800 zł (1400 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych podstawach organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi;

2. potrafi skutecznie planować pracę placówek oświatowych, organizować współpracę ze środowiskiem lokalnym, planować ekonomiczne funkcjonowanie i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania placówki, skutecznie komunikować się  z otoczeniem;

3. posiada świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie wysoko kwalifikowanej oświatowej kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Zarządzanie przyszłością

 

logo

ZARZĄDZANIE PRZYSZŁOŚCIĄ

Adresaci

Studia podyplomowe „Zarządzanie przyszłością” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych różnorodnymi aspektami myślenia strategicznego i nowoczesną refleksją nad zarządzaniem.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością, w tym w szczególności: analizy wyzwań przyszłości, identyfikowania podstawowych trendów dotyczących przyszłości, nowoczesnej refleksji strategicznej, kreowania kapitału intelektualnego w organizacji przyszłości.

Efekty kształcenia

Słuchacz studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na identyfikowanie i zarządzanie przyszłością oraz budowanie kapitału intelektualnego szeroko rozumianych organizacji.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym oraz uwzględniają wymogi europejskiego systemu punktowego (60 ECTS).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz  z wykorzystaniem platformy Moodle.

Zajęcia  metodą e-learning prowadzone są do 60% wykładów i ćwiczeń.Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru
Nabór trwa 

Nabór zostanie zamknięty z chwilą osiągnięcia zakładanej grupy słuchaczy.

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (pdf.), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł. Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko, studia podyplomowe „Zarządzanie przyszłością”

(z dopiskiem odpowiedni: „I semestr”, „II semestr”)

 

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na identyfikowanie i zarządzanie przyszłością oraz budowanie kapitału intelektualnego szeroko rozumianych organizacji.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością, w tym w szczególności: analizy wyzwań przyszłości, identyfikowania podstawowych trendów dotyczących przyszłości, nowoczesnej refleksji strategicznej, kreowania kapitału intelektualnego w organizacji przyszłości.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com