Aktualności

sp_ulotka_2015


Oferta Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/ i II stopnia.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Propozycja kierowana jest do nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi  i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Celem studiów jest zdo­bycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakre­sie oligofrenopedagogiki.

Resocjalizacja

Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów nauczycielskich, a tak-że absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie pedago­giczne chcących poszerzyć swoje kwalifikacje do pracy w placówkach opie­kuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Terapia pedagogiczna

Propozycja kierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wie­dzę i zdobyć nowe umiejętności.

Doradztwo zawodowe

Proponowane studia stanowią interesującą ofertę dla:

1)  osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, rynku pracy, otoczenia biznesu oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym świadczeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej. Studia trwają dwa semestry i są realizowane  w systemie niestacjonarnym.

2)  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym świad­czeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej. Stu­dia trwają trzy semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Bezpieczeństwo publiczne

Propozycja kierowana do wszystkich zainteresowanych działaniami eduka­cyjnymi, profilaktycznymi i prewencyjnymi w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dbałość o bezpieczeństwo publiczne to nie tylko zadanie dla policji czy innych służb, ale potencjalny cel dla organiza­cji i stowarzyszeń, które w społecznościach lokalnych mogą podejmować działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zarządzanie przyszłością

Interesująca oferta dla wszystkich zainteresowanych różnorodnymi aspek­tami myślenia strategicznego i nowoczesną refleksją nad zarządzaniem, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie na wszystkich jego szczeblach we wszelkich organizacjach. Studia trwają dwa semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Animacja społeczno – kulturowa

Proponowane studia stanowią interesującą ofertę dla osób otwartych na aktywność społeczna, chętnych do inicjowania i realizowania zadań w społecznościach lokalnych, działań animacyjnych w zakresie kultury, samorządności, edukacji i pomocy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli animatora społeczno–kulturalnego , pobudzającego aktywność uruchamiającego związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne w przestrzeni publicznej.

Studia kwalifikacyjne z pedagogiki

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć  w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych, z tym, że absolwenci studiów I stopnia mają przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach  i szkołach podstawowych.

Praca z osobami starszymi

Studia kierowane są pedagogów i nauczycieli, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami starszymi lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, opiekunów osób starszych, pielęgniarek opieki środowiskowej i długoterminowej, a także animatorów czasu wolnego  i samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Asystentura rodziny

Adresatami studiów są pedagodzy, psychologowie i socjologowie, osoby z przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciele), przedstawiciele organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracownicy samorządowi oraz wszyscy ci, którzy, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o sposobach wspierania rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w kryzysie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, zwłaszcza kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, psychologia.

Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Studia kierowane są do pedagogów, psychologów, socjologów, osób z przygotowaniem pedagogicznym (nauczycieli), pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, pielęgniarek, a także samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli i absolwentów studiów  wyższych pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

Biblioterapia

Na studia podyplomowe z zakresu Biblioterapii zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, opiekunów osób starszych oraz inne osoby gotowe poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Nauczyciel domowy

Studia kierowane są nauczycieli i pedagogów pragnących rozpocząć prywatną działalność edukacyjną, posiadających przygotowanie do nauczania przedmiotu/przedmiotów i/lub prowadzenia działalności pedagogicznej, w tym wspierającej ucznia w jego rozwoju.

Psychoonkologia

Studia kierowane są do personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów), psychologów, pedagogów i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (np. nauczycieli), osób duchownych, opiekunów osób starszych, pracowników hospicjów oraz osób pracujących z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami (ukończone studia I lub II stopnia). Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Mediacje i negocjacje

Umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji są niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu takich zawodów jak: kadra zarządzająca, działacze związkowi, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy banków i działów windykacyjnych, pracownicy oświaty, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej. Oferta kierowana jest do wymienionych grup oraz wszystkich tych, którzy chcą posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Zarządzanie oświatą

Oferta skierowana jest pracowników administracji oświatowej, pracowników samorządu terytorialnego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób planujących zajmować wymienione wyżej stanowiska. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowej, zgodnie  z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek oświatowych (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z póź. zm.). Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Praca z rodziną z problemem przemocy

Studia kierowane są pracowników socjalnych, policjantów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, przedstawicieli organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracowników samorządowych, oraz wszystkich tych, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Logopedia

Studia kierowane są do pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, psychologów, filologów z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik badania foniatrycznego lub logopedycznego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Oferta Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/ i II stopnia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla kierujących różnymi instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, a także dla osób, które realizują własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zarządzanie jakością

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, to atrakcyjna oferta studiów kierowana wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami kształtowania jakości oraz systemowym podejściem do zarządzania jakością w organizacji, a także dla osób, które zamierzają uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w tym zakresie. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Organizacja i zarządzanie  w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego kierowane są do pracowników administracji publicznej przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zarządzanie w turystyce

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie turystyką kierowane są do pracowników, przedsiębiorców i menedżerów pracujących w sektorze turystycznym, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, przydatnej do realizacji zadań menedżerskich w organizacjach turystycznych, hotelarstwie, gastronomii i agroturystyce.

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie w administracji publicznej stanowią atrakcyjną ofertę dla pracowników administracji publicznej na różnych szczeblach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, szczególnie pracowników średniego i wyższego szczebla zaradzania. Studia mogą być też adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych kierowane są do wszystkich osób, które planują zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia podyplomowe z zakresu finanse i rachunkowość przedsiębiorstw to oferta dla słuchaczy, którzy mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com