Serwis

no images were found


no images were found


no images were found


Pedagogika - TEST

Aby quiz zaliczyć należy udzielić 6 poprawnych odpowiedzi (50%)


 Warunki i tryb rekrutacji                                                                                                                                                                     

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017, odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie wyników kwalifikacji w trybie określonym dla każdego kierunku.

Obwieszczenie Rektora z dnia 7 marca 2016 r. ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu kwalifikacji na studia na rok akademicki 2016/2017

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na kolejne trzy lata określa Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stosowną uchwałą.

Uchwała nr 23/2014 z dnia 16 maja 2014 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018


                                                                                                                                                                                                                

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zostało utworzone 25.01.2018 r.

Cele działalności Koła to:
1) rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim,
2) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji naukowych oraz obozów naukowych,
3) organizowanie wyjazdów na konferencje,
4) rozwijanie współpracy między studentami uczelni krajowych i zagranicznych  o pokrewnych specjalnościach,
5)   upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów pielęgniarstwa,
6)  promowanie Uczelni oraz kierunku Pielęgniarstwo.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

ROK AKADEMICKI 2017/2018                                                   
 1. Udział i wygłoszenie 2 referatów w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Zdrowia w dniu 05.02.2018 r. w  PWSTE w Jarosławiu:
  – Ryzyko odwodnienia w wybranej grupie osób w wieku senioralnym – II miejsce za prezentację plakatową.
  – Postrzeganie  starości  i  osób starszych  przez młodzież .

       2. Przygotowanie wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Padaczki „Lawendowy Dzień”, 26 marca w PWSZ w Tarnobrzegu.

       3. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, zorganizowanej w dniu 17.05.2018 przez PWSTE w Jarosławiu:
          – Występowanie rodzinnego problemu tytoniowego w rodzinach kobiet ciężarnych – prezentacja multimedialna w sesji tematycznej
      Prezentacje plakatowe:
          –  Świadomość zdrowotna oraz wybrane zachowania mieszkańców powiatu Tarnobrzeskiego a ryzyko zagrożenia cukrzyca typu II.
          – Wiedza na temat osteoporozy i jej uwarunkowania w wybranej grupie kobiet.
          – Poziom wiedzy uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zadławienia u osoby dorosłej.
          –  Ocena wiedzy wybranej grupy osób dorosłych na temat znaczenia odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia człowieka.
          – Wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród mieszkańców gminy Annopol.

       4. Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW:
Wiedza mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego na temat cukrzycy typu II a potrzeby edukacyjne – doniesienie wstępne (The knowledge of Tarnobrzeg residents on diabetes type II and the educational needs – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1405-1419 eISNN 2391-8306.
– Wiedza na temat alkoholu i choroby alkoholowej w wybranej grupie młodzieży – doniesienie wstępne (Knowledge about alcohol and alcoholism in a selected group of young people – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):833-860 eISNN 2391-8306.
–  Ocena świadomości oraz zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej grupie osób dorosłych (The assessment of awareness and hand hygiene behavior in a selected group of adults), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1449-1476 eISNN 2391-8306.
Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży (The issue of active and passive smoking in a selected group of pregnant women),  Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):490-503. eISNN 2391-8306.
– Jakość snu i świadomość czynników wpływających na bezsenność w wybranej grupie osób dorosłych (Sleep quality and awareness of factors affecting insomnia among people over the age of 20), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1509-1529 eISNN 2391-8306.

        5. Nawiązanie współpracy z Biuletynem Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, który będzie drukowało krótkie raporty z badań prowadzonych przez członków Koła.

        6. współpraca z Gimnazjum Nr 1 im St. Jachowicza w Tarnobrzegu w ramach realizacji projektu badawczego poświęconego wiedzy uczniów na temat alkoholu i choroby alkoholowej.

        7. współpraca z Samorządem Miasta Annopol w ramach badań nad świadomością mieszkańców tego miasta na temat zagrożenia cukrzycą typu II.

*******************************************************************************************

                                                                                                                                                                                                             

Travel around the worldTravel around the worldTravel around the worldTravel around the world

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO

Koło Naukowe „Globtrotter” zrzesza studentów od 8 stycznia 2015 r. Celem Koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy członków Koła o turystyce, hotelarstwie, rekreacji, gastronomii, geografii turystycznej, marketingu usług turystycznych, zarządzania logistycznego w turystyce oraz z zakresu zarządzania jakością w turystyce.

ROK AKADEMICKI 2016/2017
20 – 22.04.2017 r. – wygłoszenie referatu podczas II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych w PWSZ w Nowym Sączu i publikacja pokonferencyjna:
„Wykorzystanie BI we współczesnej turystyce”.
15.11. 2016 r. wygłoszenie referatów podczas Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu i publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ geometrii na gospodarkę regionu”.
2. „Wykorzystanie potencjału pokopalnianego a rozwój gospodarki turystycznej w powiecie tarnobrzeskim”.
3. „Nordic walking jako jedna z aktywnych form rekreacji mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego”.

ROK AKADEMICKI 2015/2016
czerwiec 2016 r. – publikacja artykułów w Interdyscyplinarnych Zeszytach Naukowych:
1. „Innowacje i ekologia jako szansa rozwoju bazy noclegowej.”
2. „Wpływ popytu na efekt kalendarzowy w sektorze hotelarskim.”
3. „Metody przekształceń mikroregionu w komplementarny rynek turystyczny.”
21 – 23.04.2016 r. – I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych – PWSZ Nowy Sącz, publikacja artykułów:
1. „Uczestnictwo młodzieży w formach turystyki kwalifikowanej w powiecie tarnobrzeskim.”
2. „Muzea na świeżym powietrzu jako ponadczasowa atrakcja turystyczna regionu.”
3. „Wsparcie funduszy Unii Europejskiej w rozwój turystyki w województwie świętokrzyskim.”

4 – 6.12.2015 r. – udział w XIII Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych pt. „Polskie miasta i regiony – konkurencyjne?” –  PWSZ Nowy Sącz
oraz wygłoszenie referatów:
1. „Promocja i rozwój Białki Tatrzańskiej poprzez wykorzystanie walorów antropogenicznych.”

2. „Inwestycja w turystykę jako element determinujący rozwój gospodarczy miasto Sandomierz.”
ROK AKADEMICKI 2014/2015
08.06.2015 r. – zgłoszenie do publikacji artykułu – Konferencja „Człowiek w obliczu cierpienia”, PWSZ Oświęcim
29.05.2015 r. – wygłoszenie 1 referatu podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe Media: technologia, kultura, sztuka” zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku
11.06.2015 r. -zgłoszenie do publikacji artykułu – Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych”, Uniwersytet Szczeciński
21.05.2015 r. – wygłoszenie 1 referatu podczas VII Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
09.05.2015 r.  – wygłoszenie 1 referatu na Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność biznesu II” zorganizowanej przez Staropolską Szkołę Wyższą w Myślenicach
27.02 – 01.03.2015 r. – uczestnictwo członków koła w  Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu


GTIG

REJESTRUJ

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna i gastronomia będą realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kierunkowe

Geografia turystyczna, Podstawy turystyki z elementami krajoznawstwa, Podstawy gastronomii, Podstawy hotelarstwa, Społeczno-kulturalne formy rekreacji, Organizacja czasu wolnego, Animacja czasu wolnego, Obsługa ruchu turystycznego, Ubezpieczenia w turystyce i gastronomii, Ubezpieczenia społeczne, Żywienie człowieka, Meteorologia w turystce, Zarządzanie projektami w turystyce i gastronomii, Systemy zapewnienia i zarządzania jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Zarządzanie i optymalizowanie procesów w gastronomii, Komunikacja społeczna, Negocjacje w biznesie, Produkt gastronomiczny w turystyce, Promocja i informacja w turystyce i gastronomii, Komunikacja rynkowa, Turystyka międzynarodowa, Turystyka zdrowotna, Formy turystyki aktywnej, Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne, Badania jakościowe i ilościowe w turystyce i gastronomii, Systemy rezerwacyjne w turystyce, Seminarium dyplomowe

Przedmioty podstawowe

Ekonomia, Elementy prawa w turystyce i gastronomii, Socjologia, Socjologia czasu wolnego, Statystyka, Kształtowanie i ochrona środowiska. Marketing, Podstawy rachunkowości, Przedsiębiorczość, Organizacja i zarządzanie, Ekonomika turystyki, Towaroznawstwo, Psychologia w zarządzaniu, Etyka biznesu, Filozofia

Przedmioty uzupełniające

Technologie informacyjne, Język angielski, Język obcy dodatkowy, Język migowy, Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia, Polityka turystyczna, Ocena jakości usług turystycznych i gastronomicznych, Logistyka w turystyce i gastronomii, Ochrona własności intelektualnej, Prawo patentowe, Wychowanie fizyczne

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Catering, Baristyka, Finanse przedsiębiorstw, Analiza MSP w turystyce i gastronomii, Aranżacja obiektów gastronomicznych, Projektowanie obiektów i zaplecza gastronomicznego, Kuchnia naturalna, regionalna i tradycyjna, Kuchnie świata, Agroturystka, Ekoturystka, Biznes plan, Plan marketingowy w hotelarstwie i gastronomii, Organizacja imprez rekreacyjnych, Organizacja i obsługa imprez gastronomicznych, Savoir vivre, Sztuka dekorowania stołów i potraw, Kuchnia molekularna, Podstawy kelnerstwa, Podstawy barmaństwa, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Ochrona konsumenta na rynku turystycznym i gastronomicznym, Turystyka biznesowa, Turystyka konferencyjna, Turystyka wiejska, Warsztaty ekologiczne, Eventy branżowe, Targi i wystawy międzynarodowe

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczelnia stawia na rozwój praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na współczesnym rynku pracy. Planuje prowadzenie zajęć m.in. w symulatorach firm turystycznych i biur podróży a także kształcenie interaktywne poprzez tworzenie projektów biznesowych. Ponadto, zamierza wprowadzić nową formułę zajęć terenowych (w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem, klientami, partnerami biznesowymi z sektora gospodarki turystycznej) pod opieką praktyków i instruktorów. Promuje interaktywne zajęcia warsztatowe z praktykami w miejscu ich pracy (firmach turystycznych, hotelach, placówkach gastronomicznych).

Studenci kierunku Gospodarka turystyczna i gastronomia odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • jednostkach bazy noclegowej
 • biurach podróży
 • punktach informacji turystycznej
 • regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych
 • instytucjach turystycznych np. PTTK
 • organizacjach paraturystycznych
 • muzeach
 • instytucjach państwowych i samorządowych (Punkty informacji turystycznej)
 • ośrodkach SPA
 • ośrodkach sportu i rekreacji
 • domach kultury
 • przedsiębiorstwach zorganizowanych wg różnych form prawno-organizacyjnych a zajmujących się różnymi rodzajami działalności turystycznej oraz w przedsiębiorstwach o profilu gastronomicznym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna i gastronomia będzie mógł pracować m.in. jako menadżer turystyki, specjalista ds. marketingu usług turystycznych, pracownik sieci krajowych i międzynarodowych łańcuchów hotelowych, pracownik obsługi ruchu turystycznego (przewodnik, pilot, animator czasu wolnego itd.), touroperator oraz pośrednik biur podróży, manager obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i gastronomicznych, specjalista zajmujący się planowaniem gospodarki turystycznej zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym, pracownik krajowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszeń wspierających rozwój turystyki, specjalista projektowania wyposażenia obiektów gastronomicznych i hotelarskich, specjalista ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i żywienia człowieka. Ukończenie tego kierunku daje możliwość uzyskania pracy m.in. w przedsiębiorstwach turystycznych i paraturystycznych, gastronomicznych, obiektach hotelarskich, biurach podróży, obiektach rekreacyjnych i gastronomicznych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego. Uzyskane kompetencje pozwolą także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Gospodarka turystyczna i gastronomia

w zakresie wiedzy będzie znał:

uwarunkowania funkcjonowania gospodarki turystycznej i gastronomii (ekonomiczne, prawne, etyczne, jakościowe)
nowoczesne narzędzia informatyczne i statystyczne wykorzystywane w turystyce i gastronomii
zagadnienia z ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska
zasady, metody i narzędzia zarządzania w turystyce i gastronomii
zasady zdrowego trybu życia oraz formy promocji zdrowia
zasady prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

rozwiązywać problemy dotyczące obsługi nowoczesnych systemów informatycznych w branży turystycznej
zarządzać powierzonymi zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi)
projektować, optymalizować jak również promować produkty, usługi turystyczne i gastronomiczne
pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do opracowywania jadłospisów dla różnych grup konsumentów
zaplanować i prowadzić przedsięwzięcia gospodarcze (biznesplan, projekty) oraz oceniać ich efektywność pod względem ekonomicznym i praktycznym
kreować ofertę produktowo – usługową dla wybranych segmentów rynku i indywidualnych klientów
znajdować źródła finansowania turystyki z funduszy Unii Europejskiej

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

potrafił rozwijać swe umiejętności z zakresu turystyki i gastronomii
potrafił kierować zespołem i budować relacje interpersonalne
pracował w grupie wspólnie rozwiązując problemy w obszarze turystyki i gastronomii
potrafił wykorzystywać narzędzia komunikacji (autoprezentacji, mediacji, kreowania wizerunku)
świadomy dużego znaczenia jakości w zarządzaniu firmą turystyczną i gastronomiczną

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia będzie gwarantowała kadra naukowo-dydaktyczna mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Zajęcia w godzinach popołudniowych
Studia dla osób w każdym wieku
Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych


OFERTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSWPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com