Serwis

Rozpoczęły się zajęcia w ramach Akademii Maturzysty 2019/2020. Bezpłatne zajęcia z matematyki prowadzą wykładowcy Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.


 

Serdecznie zapraszamy maturzystów i uczniów
na bezpłatne zajęcia z matematyki w ramach SOS MATURA,

które rozpoczynają się 13.02.2020 r. 

w Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. S. Tarnowskiego
 w Tarnobrzegu, ul. Wyszyńskiego 10, aula G,
czwartki wykłady od 1530 do 1700 oraz w piątki ćwiczenia
od 1530 do 1745 (gr. I) i od 1750do 2005(gr. II
)

Karta uczestnika i Regulamin SOS MATURA na – www.puz.tarnobrzeg.pl

Karta uczestnika SOS Matura 2020

Regulamin SOS MATURA 2020

SOS MATURA 2020 program


Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przetwarzanie Państwa danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbywa się na następujących zasadach:

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu reprezentowana przez Rektora, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwowej Uczelni Zawodowej
w Tarnobrzegu pełni dr Piotr Szulich, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa, ul. Sienkiewicza 50,
39-400 Tarnobrzeg lub iodek@puz.tarnobrzeg.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu

 • rekrutacji studentów,
 • dokumentacji przebiegu studiów,
 • odbywania praktyk zawodowych,
 • prowadzenia studiów podyplomowych, kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych,
 • korzystania z biblioteki,
 • realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów,
 • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz Ogólnopolskiego wykazu studentów,
 • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu:

 • rekrutacji pracowników,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia pracowników,
 • realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, w zakresie:

 • realizacji umów z odbiorcami, dostawcami usług i produktów.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wreszcie także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię w zakresie:

 

 • przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni,
 • realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz  bezpieczeństwa pracowników, studentów i  interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni.

W innych przypadkach i celach niż powyższe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest możliwe na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia/zatrudnienia/realizacji umowy/ wyrażonej zgody, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj. 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

W razie potrzeby skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych uczelni: iodek@pwsz.tarnobrzeg.pl

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania przez Państwo danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości kształcenia/ pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Konsekwencją będzie też brak możliwości zawarcia umowy z Uczelnią w przypadku gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy z osobą której dane dotyczą.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.


Psychologia - TEST

Aby quiz zaliczyć należy udzielić 6 poprawnych odpowiedzi (50%)


JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
NOWY KIERUNEK STUDI
ÓW

P S Y C H O L O G I A

O PROFILU PRAKTYCZNYM

BEZPŁATNE 5 LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia na kierunku Psychologia są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 5 letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci uzyskują dyplom magistra psychologii.

PROGRAM STUDIÓW

Inicjatywa utworzenia tego kierunku wynika z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Autorski program studiów został opracowany wspólnie z pracodawcami. Jest on odpowiedzią na instytucjonalne i społeczne zapotrzebowanie na kadrę psychologiczną, zgłaszane przez podmioty współpracujące z Uczelnią. Efekty uczenia się, podporządkowane są realizacji głównego celu kształcenia, jakim jest wyposażenie absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i zawodowe, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej psychologa.

Program jednolitych studiów obejmuje w większości zajęcia praktyczne, w tym laboratoria, konwersatoria, warsztaty oraz zajęcia projektowe. Dzięki temu studenci w będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych, typowych dla działań zawodowych psychologa.

Praktyczne ukierunkowanie studiów przejawia się również w zaplanowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyk zawodowych oraz przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych, które będą miały charakter projektu wdrożeniowego lub propozycji rozwiązania konkretnego problemu pojawiającego się w konkretnej rzeczywistości indywidualnej lub społecznej.

OPIS STUDIÓW

Stopień studiów jednolite studia magisterskie
Forma studiów studia stacjonarne
Profil kształcenia studia o profilu praktycznym
Specjalności •         ekologia życia dzieci i młodzieży
•         psychologia sądowo – penitencjarna
•         środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim
Liczba pkt ECTS 300
Liczba semestrów 10
Moduły zajęć ogólnych A Moduł przedmiotów podstawowych
B Moduł przedmiotów uzupełniającychC Moduł przedmiotów kierunkowychD Moduł przedmiotów specjalnościowych
Moduły zajęć do wyboru (specjalności) D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Ekologia życia dzieci i młodzieży

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Psychologia sądowo – penitencjarna

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim

Liczba przedmiotów 68 przedmiotów kształcenia
Wybrane przedmioty modułu A Filozofia, Socjologia, Pedagogika, Biologiczne mechanizmy zachowania, Technologie informacyjne, Podstawy prawa,

Do wyboru: Logika/Antropologia, Pierwsza pomoc przedmedyczna
/Socjologia zdrowia/Socjologia wychowania, Komunikacja interpersonalna/Socjoterapia, Aktywność jako podstawa przedsiębiorczości /Przedsiębiorczość

Wybrane przedmioty modułu B Język obcy (angielski lub niemiecki), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona własności intelektualnej, Wychowanie fizyczne
Wybrane przedmioty modułu C Historia myśli psychologicznej, Wprowadzenie do psychologii, Psychologia procesów poznawczych, Emocje i motywacja, Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia społeczna, Metody statystyczne w psychologii, Metodologia badań psychologicznych, Psychologia osobowości, Psychometria, Patologie społeczne, Psychologia różnic indywidualnych, Podstawy diagnozy psychologicznej, Psychologia wychowawcza, Psychopatologia, Psychologia zdrowia, Psychologia rodziny, Psychiatria, Neuropsychologia, Podstawy psychologii klinicznej, Diagnoza inteligencji, Diagnoza osobowości, Biopsychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy uzależnień, Psychologiczne formy pracy psychologa z grupą, Psychoprofilaktyka patologii społecznych, Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, Terapia i psychoprofilaktyka uzależnień, Psychologia pracy, Poradnictwo i pomoc psychologiczna, Psychologia więzi, Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa, Etyka w zawodzie psychologa, Interwencja kryzysowa
Wybrane przedmioty modułu D

Ekologia życia dzieci
i młodzieży

Psychologia sądowa i diagnoza psychologiczna w postępowaniu sądowym, Ekologia życia dzieci i młodzieży, Diagnoza trudności szkolnych i postępowanie terapeutyczne, Diagnoza trudności wychowawczych i postępowanie terapeutyczne, Prawne uwarunkowania kształcenia i wychowania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Psychoprofilaktyka zachowań problemowych dzieci
i młodzieży na określonym etapie rozwoju, Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Prawo cywilne i rodzinne, Terapia systemowa rodziny, Trening umiejętności wychowawczych, Wspieranie rozwoju ucznia, Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego, Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież, Pomoc psychologiczna w sytuacji przemocy w rodzinie i szkole, Psychologia czasu wolnego dzieci i młodzieży, Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Psychologia sądowo – penitencjarna

 

Psychologia penitencjarna, Orzeczenia psychologiczno-penitencjarne i opinie psychologiczne, Kryminologia, Prognoza kryminologiczno- społeczna, Prawo karne, Trening radzenia sobie z agresją, Autoterapia i radzenie sobie ze stresem, Tutoring rozwojowy w procesie uspołecznienia, Podstawy zaburzeń i dewiacji seksualnych z elementami seksuologii sądowej, Psychologia konfliktów, Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przestępstw, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Mediacje i negocjacje, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim (probacja)

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim, Teorie i procesy socjalizacji, Psychospołeczne podstawy resocjalizacji, Diagnoza osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Instytucje pomocy osobom wykluczonym, Prawne aspekty funkcjonowania osób wykluczonych społecznie, Podstawy psychoterapii, Indywidualne programy reintegracyjne, Terapia środowiskowa i rezydencjalna, Ewaluacja indywidualnych programów reintegracyjnych, Profilaktyka przestępczości i zachowań agresywnych, Wsparcie społeczne w procesie inkluzji i probacji, Wprowadzenie do terapii sprawców przestępstw seksualnych, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej będzie nabycie i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy. Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w których będzie odbywał praktykę.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia ekologii dzieci i młodzieży będą realizowane w:  poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, placówkach pomocowych (m. in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), centrum opieki nad dzieckiem, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz placówkach kształcenia integracyjnego.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia sądowo – penitencjarna będą realizowane w aresztach śledczych i zakładach karnych, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim będą realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach pomocowych dla dorosłych (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy), ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Ekologia życia dzieci i młodzieży ma za zadanie wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do rozpoznania u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, rozwojowych oraz zachowań aspołecznych. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł podjąć pracę w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, placówkach kształcenia integracyjnego, w centrach opieki nad dzieckiem, placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa (szpitalne oddziały stacjonarne i dzienne), placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne itp.).

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością sądowo-penitencjarną adresowana jest do studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości oraz działalnością penitencjarną i probacyjną w stosunku do sprawców czynów niedozwolonych. W obszarze tej specjalności studenci nabędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego oraz określania psychologicznych uwarunkowań czynu sprawcy, określania cech psychologicznych sprawcy nieznanego, czy wyjaśniania przyczyn przestępczości. Ponadto, poznają mechanizmy i uwarunkowania prawne dotyczące orzekania o poczytalności i niepoczytalności, a także formułowania prognozy kryminologicznej. Jednocześnie studenci uzyskają wiedzę dotyczącą prognozowania zachowań sprawcy w zakładach zamkniętych oraz wpływu kary izolacyjnej na funkcjonowanie skazanego. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w służbach mundurowych, w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim ma na celu wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania szeregu różnorodnych działań i usług skierowanych do osób przebywających na wolności po odbyciu kary izolacyjnej oraz nieletnich – po opuszczeniu zakładu poprawczego, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Studenci poznają także metody promowania zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, zapobiegania sytuacjom powrotu do zakładów zamkniętych, prowadzenia działalności psychoedukacyjnej oraz oferowania różnych form wsparcia. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp.), w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy, w ośrodkach kuratorskich, w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej.

Ponadto psycholog coraz częściej podejmuje działania na potrzeby takich dyscyplin naukowych jak: pedagogika, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej mediach oraz nauki o polityce i administracji. Wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę z psychologii ogólnej (np. z zakresu psychologii poznawczej, osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych) i umiejętności psychologiczne (np. kompetencje osobiste i społeczne) pozwalają na zatrudnienie go w bardzo wielu różnych obszarach praktyki społecznej, obejmującej m. in. marketing polityczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę psychologicznych skutków nowych technologii, badania potrzeb rynku czy komunikację i transport.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy, którzy posiadają bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe (m. in. psycholodzy, kuratorzy, psychoterapeuci, diagności, funkcjonariusze służby więziennej).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie wprowadzenia Zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisław Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii 

Załącznik do zarządzenia nr 6.2019 Zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania
z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii
,

Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w PWSZ w Tarnobrzegu


INSTRUKCJE I PROCEDURY:

INSTRUKCJA OGÓLNA W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
OSÓB I MIENIA NA UCZELNI
  

Procedury postępowania na wypadek zagrożeń:

Atak terrorystyczny, wandalizm

Ładunek wybuchowy

Podejrzana przesyłka

Pożar

Substancja niebezpieczna

Wypadek pracownika

Wypadek studenta


INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH

Procedury pierwszej pomocy przedmedycznej:

Krwotoki

Masaż serca

Odmrożenia

Oparzenia

Porażenie prądem

Sztuczne oddychanie

Zatrucia chemiczne

Złamania

Zranienia

Zwichnięcia

 

 

 UBERYZACJA USŁUG

Zapraszamy na interesujący wykład otwarty na temat „Uberyzacji usług” – nowy model w biznesie
w dniu 27.02.2019 r. podczas kolejnego Dnia Otwartego w naszej Uczelni.
Więcej informacji w pliku PDFPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com