Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

                                                                                                                                                                                                                

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zostało utworzone 25.01.2018 r.

Cele działalności Koła to:
1) rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim,
2) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji naukowych oraz obozów naukowych,
3) organizowanie wyjazdów na konferencje,
4) rozwijanie współpracy między studentami uczelni krajowych i zagranicznych  o pokrewnych specjalnościach,
5)   upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów pielęgniarstwa,
6)  promowanie Uczelni oraz kierunku Pielęgniarstwo.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

ROK AKADEMICKI 2017/2018                                                   
  1. Udział i wygłoszenie 2 referatów w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Zdrowia w dniu 05.02.2018 r. w  PWSTE w Jarosławiu:
    – Ryzyko odwodnienia w wybranej grupie osób w wieku senioralnym – II miejsce za prezentację plakatową.
    – Postrzeganie  starości  i  osób starszych  przez młodzież .

       2. Przygotowanie wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Padaczki „Lawendowy Dzień”, 26 marca w PWSZ w Tarnobrzegu.

       3. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, zorganizowanej w dniu 17.05.2018 przez PWSTE w Jarosławiu:
          – Występowanie rodzinnego problemu tytoniowego w rodzinach kobiet ciężarnych – prezentacja multimedialna w sesji tematycznej
      Prezentacje plakatowe:
          –  Świadomość zdrowotna oraz wybrane zachowania mieszkańców powiatu Tarnobrzeskiego a ryzyko zagrożenia cukrzyca typu II.
          – Wiedza na temat osteoporozy i jej uwarunkowania w wybranej grupie kobiet.
          – Poziom wiedzy uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zadławienia u osoby dorosłej.
          –  Ocena wiedzy wybranej grupy osób dorosłych na temat znaczenia odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia człowieka.
          – Wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród mieszkańców gminy Annopol.

       4. Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW:
Wiedza mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego na temat cukrzycy typu II a potrzeby edukacyjne – doniesienie wstępne (The knowledge of Tarnobrzeg residents on diabetes type II and the educational needs – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1405-1419 eISNN 2391-8306.
– Wiedza na temat alkoholu i choroby alkoholowej w wybranej grupie młodzieży – doniesienie wstępne (Knowledge about alcohol and alcoholism in a selected group of young people – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):833-860 eISNN 2391-8306.
–  Ocena świadomości oraz zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej grupie osób dorosłych (The assessment of awareness and hand hygiene behavior in a selected group of adults), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1449-1476 eISNN 2391-8306.
Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży (The issue of active and passive smoking in a selected group of pregnant women),  Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):490-503. eISNN 2391-8306.
– Jakość snu i świadomość czynników wpływających na bezsenność w wybranej grupie osób dorosłych (Sleep quality and awareness of factors affecting insomnia among people over the age of 20), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1509-1529 eISNN 2391-8306.

        5. Nawiązanie współpracy z Biuletynem Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, który będzie drukowało krótkie raporty z badań prowadzonych przez członków Koła.

        6. współpraca z Gimnazjum Nr 1 im St. Jachowicza w Tarnobrzegu w ramach realizacji projektu badawczego poświęconego wiedzy uczniów na temat alkoholu i choroby alkoholowej.

        7. współpraca z Samorządem Miasta Annopol w ramach badań nad świadomością mieszkańców tego miasta na temat zagrożenia cukrzycą typu II.

*******************************************************************************************


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com