Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 45/2017 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnobrzegu w Tarnobrzegu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – uchwała

Tekst Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załączniki do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Załącznik nr 1 Założenia Procesu Bolońskiego

Załącznik nr 2 Procedura doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 3 Kwestionariusz oceny praktyki zawodowej i zajęć praktycznych

Załącznik nr 4 Instrukcja kancelaryjna określająca zasady archiwizacji prac przejściowych studentów

Załącznik nr 5 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 6 Ankieta służąca zebraniu opinii studentów na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 7 Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Załącznik nr 8 Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 9 Protokół okresowej oceny poziomu przygotowania prac dyplomowych oraz dokonanych przez promotora i recenzenta recenzji pracy

Załącznik nr 10 Ankieta dotycząca oceny pracy dziekanatów i obsługi studentów oraz wirtualnego dziekanatu

Załącznik nr 11 Ankieta skierowana do pracodawców diagnozująca wstępne oczekiwane efekty kształcenia

Załącznik nr 12 Protokół z konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi

Załącznik nr 13 Protokół z konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi

Załącznik nr 14 Kwestionariusz oceny działalności Biura Karier

Załącznik nr 15 Kwestionariusz oceny warunków socjalnych

Załącznik nr 16 Kwestionariusz ankietowego badania losów absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Załącznik nr 17 Ankieta skierowana do kandydatów na studia diagnozująca wstępne oczekiwane efekty kształcenia

Załącznik nr 18 Procedura pozyskiwania i przetwarzania informacji od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji programu kształcenia

Załącznik nr 19 Procedura upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia

Załącznik nr 20 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – student

Załącznik nr 21 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – nauczyciel akademicki

Załącznik nr 22 System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Załącznik nr 23 Kwestionariusz oceny zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 24 Audyt wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Dokumenty wewnętrzne stanowiące integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

1 Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

2 Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

3 Regulamin odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

4 Regulamin praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo

5 Regulamin praktycznej nauki zawodu (praktyk zawodowych) na kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie

6 Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni

7 Regulamin rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych oraz zespołów artystycznych i sportowych

8 Regulamin weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

9 Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu

10 Regulamin zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się

11 Regulamin zatrudniania nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

12 Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji punktów ECTS

13 Uchwała Senatu w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich

14 Szczegółowe zasady egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo

15 Wzór sylabusa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com