Student

erasmus-cdr-jpg-3

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów

PWSZ w Tarnobrzegu na praktyki  w ramach programu ERASMUS+

Mobilność Edukacyjna KA 103 (kraje programu)

w roku akademickim 2017/2018

 

Wyjazdy na praktyki

Program Erasmus+ umożliwia studentom i absolwentom (zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki zagraniczne. Zagraniczna praktyka studencka w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+. Instytucją przyjmująca może być każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Praktyka nie może być realizowana w:

  1. instytucjach Unii Europejskiej,
  2. instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  3. zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.

Przed wyjazdem student  powinien szczegółowo zapoznać  się z: zasadami realizacji i finansowania praktyk studentów PWSZ w roku akademickim 2017-2018

 

Kandydaci do wzięcia udziału w wymianie muszą spełniać wszystkie kryteria wyszczególnione w umowie oraz aneksach do umowy zawieranej corocznie przez PWSZ i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

 Rekrutacja na wyjazdy studentów PWSZ w Tarnobrzegu
na praktyki w roku akademickim 20017/20178 odbywa się w okresie:

od października do listopada br.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy dla studentów PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, wyjazdy na praktyki zagraniczne (smp), rok akademicki 2017/2018

PRZED WYJAZDEM

Student zakwalifikowany  na wyjazd zagraniczny na praktykę zawodową musi posiadać następujące dokumenty (komplet składany jest do koordynatora programu Erasmus+):

 

 W TRAKCIE POBYTU

Istnieje możliwość przedłużenia okresu praktyki po uzupełnieniu i dostarczeniu do koordynatora programu Erasmus+ odpowiednich dokumentów:

 

 PO POWROCIE

Warunkiem zaliczenia i uznania praktyki oraz rozliczenia wyjazdu jest złożenie (we właściwym  terminie ustalonym i podanym przez koordynatora programu ERASMUS+) następujących dokumentów:

  • zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki i okresie pobytu w instytucji przyjmującej (Confirmation of mobility),
  • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki (karta oceny praktyki Evaluation Form),
  • wypełnienie końcowego testu biegłości językowej w systemie wsparcia językowego online („Online Linguistic Support” – OLS http://www.erasmusplusols.eu/)
  • złożenie online indywidualnego raportu uczestnika z praktyki na stronach internetowych programu Erasmus+

STYPENDIA PO WER

Istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania dla studentów,  którzy pobierają w Uczelni stypendium socjalne i dla studentów niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznane studentowi będzie finansowane dodatkowo z odrębnego źródła, tj. z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i będzie wyrażone w złotówkach (PLN). Studenci ci otrzymują dofinansowanie na wyjazd w takiej wysokości jak w programie Erasmus+ oraz dodatkowo kwotę 861 zł (równowartość 200 euro, która będzie wypłacana w PLN) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu za granicą. (szczegółowe informacje znajdują się u koordynatora programu Erasmus+).

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 znajdują się u Koordynatora Programu Erasmus+.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJEMY
O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYJAZDU NA PRAKTYKĘ NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROGRAMIE ERASMUS+

Mobilność Edukacyjna KA 103 (kraje programu)

Z ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

(UMOWA 2016)

 

Studenci wyjeżdżający na stypendium  proszeni są o regularne sprawdzanie strony internetowej Uczelni, a także swojej poczty elektronicznej oraz informowanie o wszelkich zmianach dotyczących wyjazdu.

Szczegółowych informacji dotyczących  realizacji programu Erasmus+ udziela

koordynator programu Erasmus+

loga_erasmus

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com