Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
(formularz generowany jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowany w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
świadectwo dojrzałości
świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna) albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
świadectwo ukończenia szkoły średniej
świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni w wysokości        80 zł 
kopię dowodu osobistego
poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu)
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo – wykaz podmiotów 2018

Informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich – badania krok po kroku 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
zaświadczenie z olimpiad
zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego)
Uwaga:
• Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
(formularz generowany jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowany w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
dyplom ukończenia studiów wyższych
dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
suplement do dyplomu
suplement do dyplomu (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), w przypadku gdy został wydany
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen)
zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną
zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych)
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni w wysokości       80 zł  
kopię dowodu osobistego
poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu)
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo –  wykaz podmiotów 2018

Informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich – badania krok po kroku 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
Uwaga:
• Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo 


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com