Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
(formularz generowany jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowany w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
świadectwo dojrzałości
świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna) albo pozostałe dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
świadectwo ukończenia szkoły średniej
świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni 
1 aktualną fotografię
1 aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo – wykaz podmiotów

Informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich – badania krok po kroku 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady
zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego)
Uwaga:
Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
(formularz generowany jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowany w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
dyplom ukończenia studiów wyższych
dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
suplement do dyplomu
suplement do dyplomu (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), w przypadku gdy został wydany
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen)
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni
1 aktualną fotografię
1 aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo –  wykaz podmiotów

Informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich – badania krok po kroku 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
Uwaga:
• Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości.
• Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com