Cudzoziemcy

AKTY PRAWNE

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity z dnia 28 listopada 2017 r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

 Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity z 2017 r (art. 93 – 93h)

 

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW

 

Cudzoziemcy z Kartą Polaka
Pozostali cudzoziemcy
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat  cudzoziemiec musi zadbać o to, by:
– znajomość języka polskiego była potwierdzona,
– świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia było opatrzone apostille lub zalegalizowane,
– wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski zostały przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, lub:

  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa/dyplomu, lub
  • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom lub inny dokument.

Kandydaci z Kartą Polaka
Kandydaci podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Informacje na temat uznania wykształcenia

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli UE i spoza UE

Ubezpieczenie obywateli UE i spoza UE 

Słowniczek – co warto wiedzieć

Nostryfikacja dyplomów

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

  • Podkarpacki Urząd Wojewódzki

http://rzeszow.uw.gov.pl/urzad-wojewodzki/wydzialy-puw/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html 

  • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

http://www.ko.rzeszow.pl

  • Urząd do Spraw Cudzoziemców

http://www.udsc.gov.pl

  • NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/leczenie-w-ue-efta

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

http://www.nawa.gov.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com