Specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu tj.:

  1. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub
  2. orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy.

Do wniosku o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student dołącza orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, jednakże nie dłużej niż okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy okres na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem roku akademickiego, na który przyznane zostało stypendium, wypłata stypendium po tym okresie zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia przez studenta nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od końca okresu na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność.
W przypadku nie dostarczenia nowego orzeczenia niewypłacone jeszcze raty stypendium przepadają.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Komisja Stypendialna przyznaje w różnych wysokościach w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

  1. znaczny, który jest równoznaczny z: całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do  samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub I grupą inwalidów,
  2. umiarkowany, który jest równoznaczny z: całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub II grupą inwalidów,
  3. lekki, który jest równoznaczny z: częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub III grupą inwalidów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (załącznik Nr 7 do Regulaminu).

Więcej informacji:

Regulamin pomocy materialnej

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

I rok studia licencjackie i magisterskie,

– od dnia 1 października 2018 roku do dnia 12 października 2018 roku,

II  rok studia licencjackie i magisterskie,

III rok studia licencjackie,

– od dnia 24 września 2018 do dnia 12 października 2018 roku.

Formularze do pobrania konieczne do złożenia przez studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  załącznik Nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów załącznik Nr 7 do Regulaminu

Klauzula informacyjna RODOPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com