Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018-2019

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy: art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Rozporządzenie wprowadza wymóg posiadania przez studenta wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych z odbywanymi studiami. W przypadku osiągnięć w sporcie ich związek ze studiami nie jest konieczny.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2. wybitne osiągnięcia w sporcie.


Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonuje uczelnia.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku
1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

IV. Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta
Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium  upływa 5 października 2018 r.

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć. Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

V. Tryb składania wniosków przez uczelnie
Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału. W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna.
Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2018 r.

 


Ogólne informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018-2019

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018-2019

Wniosek o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2018-2019

 

 

 

Źródło informacji: www.nauka.gov.pl

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com