Stypendia

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2016/2017

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzonym Uchwałą Nr 213/4285/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Wysokość stypendium w 2016 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

więcej informacji

 

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Od 1 września 2016 roku, w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II, można ubiegać się o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym za pośrednictwem Internetu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Wnioski można składać od 1 września do 10 października 2016 roku.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 101, telefon – 15 823 07 38, 15 822 60 97 wew. 101 oraz 15 856 76 97. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka „Aktywny samorząd”.
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z treścią Programu oraz warunkami uczestnictwa w Module II Programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.