Regulamin

 

 

Regulamin Biblioteki

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego

w Tarnobrzegu

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu opiera się na dokumentach regulujących działalność bibliotek szkół wyższych (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. oraz ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

 

§ 1

Prawo do korzystania z Biblioteki mają studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi oraz wszyscy pozostali pracownicy zatrudnieni w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

§ 2

Zbiory biblioteczne udostępniane są w czytelni oraz wypożyczane poza Bibliotekę.

 

§ 3

Godziny udostępniania zbiorów podawane są do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie harmonogramu. O zmianie czasu pracy Biblioteki informuje się użytkowników poprzez osobne zawiadomienie.

 

§ 4

Osoby korzystające ze zbiorów i katalogów Biblioteki są odpowiedzialne za wszelkie zniszczenia, a także mają obowiązek poszanowania udostępnionych im materiałów oraz warsztatu informacyjnego.

 

§ 5

Warunki wypożyczania zbiorów na zewnątrz:

1. Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz nabywają studenci po wypełnieniu zobowiązania oraz okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej, słuchacze studiów podyplomowych po wypełnieniu zobowiązania oraz okazaniu dowodu osobistego. Pracownicy PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu po wypełnieniu zobowiązania oraz okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia z Działu Kadr o zatrudnieniu.

2. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych, którzy nie dokonali rozliczenia wypożyczeń z ubiegłego roku nie mogą korzystać z dalszych wypożyczeń.

3. Czytelnik zobowiązany jest do okazania każdorazowo legitymacji studenckiej przed wypożyczeniem książki. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki.

4. Za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego dzieła odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest do odkupienia identycznego dzieła lub wskazanego przez bibliotekarza. W przypadku niemożności odkupienia dzieła, czytelnik pokrywa jego wartość według oszacowania Biblioteki.

5. Wypożyczalnia udostępnia zbiory biblioteczne na zewnątrz wyłączając księgozbiór podręczny oraz czasopisma.

6. Okres i ilość wypożyczonych woluminów wynosi:

– studenci i słuchacze studiów podyplomowych- 1 miesiąc, 8 wydawnictw zwartych

– pracownicy naukowi – 2 miesiące, 10 wydawnictw zwartych

– pozostali pracownicy – 1 miesiąc, 8 wydawnictw zwartych

7. Termin zwrotu książki może być prolongowany jednorazowo na czas nie dłuższy niż okres wypożyczeń, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.

8. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, pobiera się opłatę w wysokości 0,30 zł za każdy dzień, zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 83 poz.539). Wysokość kary pieniężnej może ulec zmianie, która zostanie określona Zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki (dotyczy wszystkich użytkowników Biblioteki).

9. W przypadku nieuregulowania naliczonej kary pieniężnej, student nie otrzyma zaliczenia w indeksie na dany rok.

10. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych odchodzący z Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia na karcie obiegowej, iż wszelkie zaległości w stosunku do Biblioteki zostały uregulowane.

§ 6

Warunki udostępniania zbiorów w czytelni:

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi, pozostali pracownicy PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz osoby spoza Uczelni.

2. Użytkownicy Czytelni mają obowiązek:

– pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, plecaka, torebki itp.

– pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza dokumentu tożsamości. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

„O ochronie danych osobowych” Dz.U. 133 poz. 883, Czytelnia gwarantuje czytelnikowi ochronę danych osobowych.

– wpisania się do zeszytu odwiedzin Czytelni.

– zachowania ciszy

– zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia papierosów.

 

§ 7

1. Czytelnia jest wyposażona w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący bibliotekarz.

3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogu.

4. Czytelnicy mogą korzystać w Czytelni z materiałów przyniesionych ze sobą.

5. W wyjątkowych przypadkach na prośbę czytelnika, bibliotekarz może wypożyczyć książkę z księgozbioru podręcznego tuż przed zamknięciem Biblioteki na pozostawiony dokument tożsamości. Książkę należy zwrócić następnego dnia tuż po otwarciu Biblioteki. Dokument tożsamości zostaje zwrócony po rozliczeniu wypożyczonych książek. Zapis ten dotyczy tylko studentów i pracowników Uczelni.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

Czytelnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki.

§ 9

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com